Wybrane aspekty zarządzAnia rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce

Artur Hołuj

Abstrakt
Selected aspects of development management in the areas affected by urban sprawl process in Poland
The article deals with the problem of urban sprawl, the economic impact of spatial planning and adequate management requirements in managing the development policy. The suggestion of new instrument is introduced – the threshold fee as the alternative term to existing ones.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, opłata progowa
References

Böhm A. (red.) (1996), Krajobraz miejski warunkach demokracji wolnego rynku, „Studia materiały” 13 (25), Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.

Breheny M. (1992), Sustainable Development and Urban Form, Pion, Londyn.

CEC (1990), Commission of the European Communities, Green Paper on the Urban Environment, EUR 12902 EN, CEC, Brussels,

Couch C., Petschel-Held G., Leontidou L. (2007), Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK.

Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H. (2008), Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyd. 2 popr. uzup., Educaterra, Olsztyn.

Ewing R. (1997), Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable?, „Journal of the American Planning Association” 63 (1).

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (1996), Ekonomia środowiska zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski S-ka, Warszawa.

Hołuj A., Musiał-Malagó M. (2014), Znaczenie dokumentów planistycznych zagospodarowaniu przestrzeni miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Seria Ekonomia, Kraków.

Kochanowski M., Ossowicz T. (2009), Miasto – przestrzeń kontaktów porozumienia. Ku nowej doktrynie urbanistycznej [w:] E. Cichy-Pazder, T. Markowski (red.), Nowa urbanistyka – nowa jakość życia, materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty 14, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), 13 grudnia 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Kozłowski S. (red.) (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich Polsce, Seria Studia nad zrównoważonym rozwojem. Tom II, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Komitet „Człowiek Środowisko” przy Prezydium PAN, Białystok–LublinWarszawa.

Kresl P.K. (2007), Planning Cities for the Future: The Successes and Failures of Urban Economic Strategies in Europe, EE, Cheltenham, UK.

Kuciński K., Kudłacz T., Markowski T., Ziobrowski Z. (2002), Zintegrowany rozwój aglomeracji konkurencyjność polskiej przestrzeni, Studia KPZK, Tom CXI, Warszawa.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX, Warszawa.

Lund H. (2003), Testing the Claims of New Urbanism: Local Access, Pedestrian Travel and Neighboring Behaviors, „Journal of the American Planning Association” 69 (4).

Malisz B. (1963), Teoria progów – jej rozwój, zastosowanie perspektywy, Biuletyn IUA.

Malisz B. (1967), Teoria progów programowaniu miast regionie, „Gospodarka Administracja” 1.

Malisz B., Żurkowski J. (1971), Metoda analizy progowej, PWN, Warszawa.

Malisz B. (1974) Metody przestrzenne planowaniu regionalnym, „Studia nad Ekonomiką Regionu”, 5, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.

Markowski T. (red.) (2004), Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK, Zeszyt 210, Warszawa.

Nelson A.C., Duncan J.B. (1995), Growth Management Principlesand Practices, American Planning Association, Chicago.

Newman P., Thornley A. (1996), Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, and Planning Project, Routledge, London.

Noworól A. (2011), Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym. Ekspertyza, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Ossowicz T., Zipser T. (red.) (2006), Urbanistyka działaniu. Teoria praktyka, materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty 9, Warszawa.

Perrsky J., Wiewel J. (2012), Urban Decentralization, Suburbanization, and Sprawl: An Equity Perspective [w:] N. Brooks, K. Donaghy, G.J. Knaap (red.), Urban Economics and Planning, Oxford University Press, New York.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 26 sierpnia 2003 r. sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003
Nr 164, poz. 1587, art. 11.

Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.