Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST)

Ludosław Drelichowski,

Cezary Graul,

Grzegorz Oszuścik

Abstrakt

Benchmarking Concept for Financial Management to Support Local Government Units

The paper presents the concept of the use of benchmarking to support the financial management of local government units. An effective use of the proposed method is the use of Business Intelligence tools and OLAP system enables the development of a data warehouse since 2006 containing the report of implementation of the budget of local government units. Financial problems some municipalities tend to the widespread use of these tools for finding solutions sequences of actions, pre-existing similar problems, in the framework of homogeneous groups of municipalities.

Słowa kluczowe: analiza finansowa, benchmarking, struktury organizacyjne administracji publicznej, struktury informacyjne i podejmowanie decyzji
References

Bitner M., Cichocki K., Sierak J. (2013), Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym regionalnym oraz ich wpływ finansowanie infrastruktury, IBS PAN, Badania Systemowe, t. 71, Warszawa.

Cichocki K. (2013), Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego sektorze samorządowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 321, s. 39–66.

Drelichowski L., Zwierzchowski D.(2013), Zastosowanie text miningu do analizy struktury treści tomów polskojęzycznych publikacji, „Studia Materiały” Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 64, s. 45–58.

Drelichowski L., Graul C., Ptaszyńska B., Zwara W., Oszuścik G. (2014), Model of ­Dynamic Analysis of the Influence of the Development of Poland’s Infrastructure on the Level of Changes Arising from the Financing Costs of Its Construction and Maintenance, Using Business Intelligence Tools, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, t. 2014, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Drelichowski L., Fronczak E., Graul C., Oszuścik G. (2013), Using Data Warehousing and the OLAP Tools to Analyze Communal Budgets in the Kujawy – Pomorze Province in the Light of Absorbing Funds from the European Union, „Studia Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, t. 66, s. 84–97.

Drelichowski L., Bobek S., Bojar W., Chęsy W., Cilski B., Czechumski W., Feoli E., Fronczak E., Ganis P., Graul C., Gruden T., Gvozdenović M., Kołodziejski M., Lewandowski R., Łagodziński M., Oszuścik G., Siwiec J., Sternad S., Wawrzyniak K., Zarzycki H. (2012), Methodological Aspects and Case studies of Business Intelligence Applications Tools in Knowledge Management, „Studing and Procidings PAfKM”, t. 59, Bydgoszcz, p. 13–34.

Drelichowski L., Graul C., Oszuścik G. (2014), Zastosowanie hurtowni danych narzędzi business intelligence zarządzaniu budżetami gmin, metodą ograniczenia ryzyka deficytu budżetowego, [w:] I. Staniec (red.), Natura uwarunkowania, Politechnika Łódzka, nr 2118, Łódź, s. 239–250.

Górniak J. (2007), Diagnoza oraz strategia jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki) [w:] Ewaluacja ex ante – podsumowanie doświadczeń administracji polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie informatyka, Placet, Warszawa.

Kożuch B. (2005), Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa, „Zarządzanie Publiczne”, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1/2005, s. 11–22.

Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Warszawa.

Walczak M., Kowalczyk M. (2010), Rachunkowość budżetowanie zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.

Zairi M., Al-Mashari M. (2005), The Role of Benchmarking in Best practice Management and Knowledge Sharing, „Journal of Computer Information Systems”, Summer.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.