Efektywność wydziałów nauk przyrodniczych  i rolniczych a poziom ich finansowania publicznego

Piotr Pietrzak

Abstrakt

The efficiency of life and environment sciences faculties and the level of their public funding

Both in Poland and in other European Union countries, universities are financed by public funds. This is due to the role that societies assign the spread of higher education. Thus, the question of the efficiency of public universities and their faculties in the allocation of scarce resources economy. In the article it has been taken the discussion about the problem of measurement of efficiency of public universities. A review of the relevant domestic and international literature was undertaken. The article presents the results of researches in the DEA efficiency ratio for forty seven faculties representing life sciences. The efficiency indicators were compared with the level of public funding. The discussion of the results was conducted using the Pearson Correlation.
Słowa kluczowe: finansowanie publiczne. szkolnictwo wyższe, efektywność, analiza obiewiedni danych (DEA)
References

Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Baran J. (2013), Benchmarking portów morskich bazujący na metodzie Data Envelopment Analysis, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, z. 101.

Baran J. (2014), Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa Polsce, „Roczniki Naukowe Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich”, T. 101, z. 2.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bowden E.V., Bowden J.H. (2002), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa.

Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M. (1994), Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston–Dordrecht–London.

Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. (2007), Data Envelopment Analysis: Comprehensive Text with Models, Applications, and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Sposoby klasyfikacji modeli DEA, „Badania Operacyjne Decyzje”, 3. 

Färe R., Grosskopf S., Lindgren B., Roos P. (1992), Productivity changes in Swedish pharmacies 1980–1989: non-parametric Malmquist approach, „Journal of Productivity Analysis”, 1 (3).

Godlewska-Żyłkiewicz B., Witkoś J., Nowak A. (2014), Finansowanie badań ze środków krajowych międzynarodowych, „Forum Akademickie”, 10.

Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA badaniu efektywności gospodarczej społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu, Poznań.

Hanushek E.A. (1986), The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools, „Journal of Economic Literature”, 3 (24).

Hollingsworth B., Dawson P., Maniadakis N. (1999), Measurement of health care: review of non-parametric methods and applications, „Health Care Management Science”, 2.

Jacobs R. (2001), Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis, „Health Care Management Science”, 4.

Korporowicz V. (2011), Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, „Gospodarka Narodowa”, 7–8 (239–240).

Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Majewska K. (2015), Skąd się biorą pieniądze na uczelni? Cz. 2., „Pismo Uczelni UW”, 2 (72).

McMahon W.W. (2002), Education and Development. Measuring the Social Benefits, Oxford University Press, Oxford.

Morawski R.Z. (2008), Wskaźniki efektywności szkolnictwa wyższego według HEFCE metodyka definiowania wielkości mierzonej, [w:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking systemie szkolnictwa wyższego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.

Musgrave R.A. (1987), Merit Goods, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave: Dictionary of Economic. First Edition, Palgrave Macmillan, London.

Parker L.D. (2012), From Privatised to Hybrid Corporatised Higher Education: Global Financial Management Discourse, „Financial Accountability & Management”, 3 (28).

Pietrzak P. (2014), Racje ekonomiczne interwencji państwa sektorze szkolnictwa wyższego, [w:] R.W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Gospodarka – społeczeństwo – finanse Europie Środkowo-Wschodniej latach 1989–2014, Uniwersytet Białymstoku, Białystok.

Pietrzak P., Pietrzak M. (2014), Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego wiedzy na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej obszarów wiejskich, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.

Przygodzka R. (2008), Efektywność sektora publicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 4 (40).

Szkoły wyższe ich finanse 2014 (2015), GUS, Warszawa.

Thieme J.K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.

Wolszczak-Derlacz J. (2013), Efektywność naukowa, dydaktyczna wdrożeniowa publicznych szkół wyższych Polsce – analiza nieparametryczna, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Zamojska A. (2009), Zastosowanie metody DEA klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, „Przegląd Statystyczny”, 3–4.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.