Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni

Barbara Kożuch,

Regina Lenart-Gansiniec

Abstrakt

Effective knowledge sharing conditions at a university

Purpose of the article is empirical verification of factors of efficient knowledge sharing by scientific workers of universities, existing in literature of the subjects, and an attempt to identify the most significant of them. The illustrative empirical data were obtained through a research tool in a form of a survey questionnaire, addressed to workers employed on scientific and didactic positions at universities located in Poland. The realized research allowed to specify previous knowledge related to premises of knowledge sharing, with regard to the knowledge workers. Results of the performed research suggest that these factors are mainly of a resourceful nature. The obtained results not only confirm but also complement the theoretical basis for knowledge sharing in the academic environment.

Słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą, uwarunkowania dzielenia się wiedzą, skuteczność dzielenia się wiedzą, uczelnia
References

Alavi M., Leidner D.E. (1999), Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, and Benefits, „Communications of Association of Information Systems”, 1 (7).

Ali O.F., Ghoneim A., Al Roubaie A. (2014), Knowledge Sharing Culture in Higher Education Institutions: Critical Literature Review, Proceedings European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 27–28 October 2014, Doha, Qatar.

Białas S., Wojnarowska M. (2013), Bariery dzielenia się wiedzą na uczelniach publicznych, „E-mentor”, 1 (48).

Davenport E., Cronin B. (2000), Knowledge Management: Semantic Drift or Conceptual Shift?, „Journal of Education for Library and Information Science”, 41 (4).

Fullwood R., Rowley J., Delbridge R. (2013), Knowledge Sharing Amongst Academics in UK Universities, „Journal of Knowledge Management”, 17 (1).

Goh C.H., Hooper V. (2009), Knowledge and Information Sharing in Closed Information Environment, „Journal of Knowledge Management”, 13 (2).

Hooff van den B., Ridder de J.A. (2004), Knowledge Sharing in Context: The Influence of Organizational Commitment, Communication Climate and CMC Use on Knowledge Sharing, „Journal of Knowledge Management”, 8 (6).

Huotari M.L., Iivonen M. (2004), Managing Knowledge-based Organizations through Trust, [w:] M.L. Huotari, M. Iivonen (red.),Trust in Knowledge Management and Systems in Organizations, Idea Group Publishing, Hershey, PA.

Kim J.I., Lau L.J. (1994), The Sources of Economic Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries, „Journal of the Japanese and International Economies”, 8.

Kim S., Ju B. (2008), An Analysis of Faculty Perceptions: Attitudes toward Knowledge Sharing and Collaboration in an Academic Institution, „Library & Information Science Research”, 30 (4).

King W.R. (2006), The Critical Role of Information Processing in Creating an Effective Knowledge Organization, „Journal of Database Management”, 17 (1).

Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja narzędzia, Difin, Warszawa.

Koźmiński A., (2004), Zarządzanie warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kożuch B., Plawgo B. (2001), Zarządzanie wiedzą polityka personalna firmy, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń.

Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Leja K. (2013), Uczelnie jako generator wiedzy, [w:] J. Woźnicki (red.), Misja służebność uniwersytetu XXI wieku. Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Lenart R. (2010), Wspieranie procesu dzielenia się wiedzą, [w:] A. Antonowicz, Niematerial­ne społeczne uwarunkowania funkcjonowania rozwoju przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Liao L.F. (2006), Learning Organization Perspective on Knowledge-sharing Behavior and Firm Innovation, „Human Systems Management”, 25 (4).

Martin J.S., Marion R. (2005), Higher Education Leadership Roles in Knowledge Processing, „The Learning Organization”, 12 (2).

Quigley N.R., Tesluk P.E., Locke E.A., Bartol K.M. (2007), Multilevel Investigation of the Motivational Mechanisms Underlying Knowledge Sharing and Performance, „Organization Science”, 18 (1).

Paliszkiewicz J. (2007), Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie małych średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie”, 62.

Petrash G. (1996), Dow’s Journey to Knowledge Value Management Culture, „European Management Journal”, 14 (4).

Riege A. (1997), Three Dozen Knowledge Sharing Barriers Managers Must Consider, „Journal of Knowledge Management”, 9 (3).

Rowley J. (2000), Is Higher Education Ready for Knowledge Management?, „International Journal of Education Management”, 14 (7), 325–333.

Rudawska A. (2013), Dzielenie się wiedzą organizacjach – istota, bariery efekty, „Organizacja Kierowanie” 2013, 4 (157).

Salisbury M.W. (2003), Putting Theory into Practice to Build Knowledge Management Systems, „Journal of Knowledge Management”, 7 (2).

Sharimllah D., Chong R.S.C., Binshan L. (2007), Organisational Culture and KM Processes from the Perspective of an Institution of Higher Learning, „International Journal Management in Education”, 1 (1–2).

Sharratt M., Usoro A. (2003), Understanding Knowledge-sharing in Online Communities of Practice, „Electronic Journal on Knowledge Management”, 1 (2).

Sopińska A. (2010), Analiza pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Stańczyk-Hugiet E. (2011), poszukiwaniu renty…, „Przegląd Organizacji”, 9.

StenmarkD. (2000/2001), Leveraging Tacit Organizational Knowledge„Journal of Management Information Systems”, 17 (3).

Sveiby K.E. (2001), Knowledge Based Theory of the Firm to Guide in Strategy Formulation, „Journal of Intellectual Capital”, 2 (4).

Świgoń M. (2015), Dzielenie się wiedzą informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji polskim środowisku akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego 
Olsztynie, Olsztyn.

Verburg R.M., Andriessen E.J.H. (2011), Typology of Knowledge Sharing Networks in Practice, „Knowledge and Process Management”, 18 (1).

Wang S., Noe R. (2010), Knowledge Sharing: Review and Directions for Future Research, „Human Resource Management Review”, 20 (2).

Yang J. (2007), The Impact of Knowledge Sharing on Organizational Learning and Effectiveness, „Journal of Knowledge Management”, 11 (2).

Yao L.J., Kam T.H.Y, Chan S.H., (2007), Knowledge Sharing in Asian Public Administration Sector: The Case of Hong Kong, „Journal of Enterprise Information Management”, 20 (1).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.