Wartości etyczne we współczesnym zarządzaniu uczelnią wyższą i samorządem terytorialnym

Paweł Romaniuk

Abstrakt

Ethical values in contemporary management institution of higher education and local government

Today's environment of any organization and to seek ever new ways to improve the efficiency of their operation. This applies to both universities, as well as local government units, which together more often cooperate and implement various projects. Joint actions can be seen through the gradual raising ethical standards applied in different organizations. These study provides perspectives from the axiological to manage these specific types of organization, which is the university and the local government unit.

Słowa kluczowe: public management, local government, university, organization
References

Bielski M. (1997), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bogucka I., Pietrzykowski T. (2010), Etyka administracji publicznej, LexisNexis Polska, Warszawa.

Filek J. (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.

Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hofstede G. (2000), Kultury organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Izdebski H., Skuczyński P. (2006), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Komunikat Nr 2 Ministra Finansów dnia 17 czerwca 2013 r. sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF 2013 poz. 15.

Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Michalak J.M. (2010), Etyka profesjonalizm zawodzie nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Sowiński A. (2007), Wiedza mądrość edukacji akademickiej, „Zapol”, Szczecin.

Tokarczyk R. (2008), Etyka zawodowa polityka ujęciu porównawczym, „Samorząd Terytorialny”, 9, 38–47.

Trutkowski C. (2006), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ustawa dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych, Dz.U. 2016, poz. 902.

Ustawa dnia 27 sierpnia, Dz.U. 2016, poz. 1870.

Walczak W., Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim administracji samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 2011, 10.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego Rady 18 grudnia 2006 r. sprawie kompetencji kluczowych procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dz.Urz. UE, L 394/10 PL.

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów dnia 6 października 2011 r. sprawie wytycznych zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, M.P. 2011 nr 93 poz. 953.

Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów dnia 11 października 2002 r. sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. 2002 nr 46 poz. 683.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.