A Kraków to… miasto festiwali

Kamila Studencka

Abstrakt

And Cracow is… City of Festivals

Among the determinants of development infl uence of cultural factors and human capital is underlined on the attractiveness of specifi c regions and tourism. The aim of the development is the answer to the question whether in Cracow festivals have an impact on the development of the cultural and tourist city. The author tried to describe the most numerous attention-grabbing of tourists festivals and cultural events and make the impact analysis on the development of the city of Cracow. The basis for scientifi c analysis are statistical and industry literature.

Słowa kluczowe: Cracow, development, culture, tourism, festivals
References

Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 12.12. 2016].

Brdulak J. (2011), Cechy rozwoju lokalnego http://www.praktycznateoria.pl/cechy-rozwoju-lokalnego/ [dostęp: 20.02.2015].

Buczkowska K. (2009), Kulturowa turystyka eventowa [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań.

Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Festiwal Miłosza, http://miloszfestival.pl [dostęp: 13.12.2016].

GrolschArtBoom Festiwal, http://www.artboomfestival.pl/pl/3/0/9/O-festiwalu [dostęp: 12.12.2016].

Hełpa-Liszkowska K. (2013), Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 6.

Herder J.G. (1962), Myśli o filozofii dziejów, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Jewtuchowicz A., Pietrzyk I. (2003), Rozwój terytorialny – teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego) [w:] A. Klasik (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK, Zeszyt 208, PAN, Warszawa.

Kowalczyk A. (2008), Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownikonline.pl/kopalinski/0B0086BD59031BC7412565CB0079CA6D.php [dostęp: 11.12.2016].

Kuligowski W. (2013), Ludzie, sztuka, pieniądze, „Czas Kultury”, nr 4, s. 4–15.

Louis van Elderen, P. (1997), Suddenly One Summer: a Sociological Portrait of the Joensuu Festival, Joensuu.

Misteria Paschalia,http://www.misteriapaschalia.com/pl/3/0/385/o-festiwalu [dostęp: 13.12.2016].

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Purchla J. (2013), Dziedzictwo kulturowe [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 39–56.

Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Nauk UAM, Poznań.            

Raport o polskich metropoliach 2015 (2015), Kraków. W poszukiwaniu połączenia tradycji z nowoczesnością, PricewaterhouseCoopers, Kraków.

Raport Ruch Turystyczny w Krakowie w 2015 roku (2015), Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.

Raport o stanie miasta. Kultura i dziedzictwo narodowe (2015).

Raport z projektu badawczego (2015), Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzykulturowej, Związek Miast Polskich, Poznań.

Ronström O. (2011), Festivalisation: What a Festival Says – and Does. Reflections over Festivals and Festivalisation,https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2…/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 12.12.2015].

Sacrum Profanum, http://sacrumprofanum.com/o-festiwalu [dostęp: 13.12.2016].

Sanetra-Szeliga J. (2013), Sektor kultury a rozwój gospodarzy miasta [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 413–433.

Słownik języka polskiego (2007), M. Bańko (red.), Warszawa.

Świątkiewicz W. (2010), Kultura a rozwój społeczny, wystąpienia plenarne Kongresu Kultury Województwa Śląskiego.

Turystyka w Warszawie. Raport 2015 (2015), http://raport2015.warsawtour.pl/ [dostęp: 12.12.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.