Współpraca gminy miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej terenie – wybrane aspekty

Dagmara Golba

Abstrakt

The Selected Aspects of the Cooperation of Local Government Administration and Non-Governmental Organizations (NGO) in Cracow

The article presents information on the ways of understanding the term  non-governmental organization and data on non-governmental organizations registered in the city of Krakow. The major thematic areas, undertaken by these organizations. They analyzed the forms of cooperation of NGOs and municipal authorities on the basis of prepared Multiannual Programme Cooperation Municipality of Krakow and NGOs for the years 2015–2018.

Słowa kluczowe: government, NGO, non-governmental organization, cooperation, Municipality of Cracow, the third sector
References

Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Halamska M. (2008), Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hobe S. (1997), Golobal Challanges to Statehood: The Increasingly Important Role of Nongovernmental Organisations, „Indiana Journal of Global Legal Studies”, 1(5).

Kurleto M.H. (2008), Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Lexis Nexis, Warszawa.

Lewenstein B. (2001), Obywatelskie strategie i modele wprowadzania „zmiany społecznej” w miejskich społecznościach lokalnych – doświadczenia amerykańskie [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, red. M. Wadowicki, Z. Woźniak, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (2010), Potencjał Małopolskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków.

Mepel-Śnieżyk A. (2013), Organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 289, Łódź.

Topler S., Anheier H.K. (2006), Zarys ogólny teorii organizacji i zarządzania organizacjami non profit [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów, opracowanie: Wygnański J.J., Gałązka A., Herbst J., Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Uchwała Nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015, dotyczy Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2013–2018.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami.

Wygnański J. (2005), Terminologia [w:] Stowarzyszenie Klon/Jawor (2005), Elementarz III sektora, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.