Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta

Aleksandra Radwan

Abstrakt

Challenges in Management of Urban Development on the Example of Nowa Huta District

The aim of this paper is to identify the challenges in management of urban development on the example of Nowa Huta. The work was divided into three parts, each of which discusses a different aspect concerning the essence of the subject. The fi rst part refers to the history of Nowa Huta. Second part discusses problems in managing the development of the city. Last part refers to Nowa Huta and the challenges posed by the authorities in relation to its historical conditions, as well as the actions taken to date. To achieve the objective were used analysis of literature on the fi eld of history, sociology, management development, social geography, strategic documents and materials available on the Websites. Analysis of literature allowed the development of applications which basis do further research in this area.

Słowa kluczowe: Cracow, Nowa Huta, management of urban development
References

Bujak K., Ryłko E. (2008), Czy Nowa Huta to nowa szansa? Opinie i postawy grup beneficjentów programu Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich: „Nowa Huta – Nowa Szansa” [w:] Kurkiewicz A. (red.), Zrozumieć Nową Hutę, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gądecki J. (2012), Gentryfikacja starej części Nowej Huty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Gądecki J. (2013), Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(54).

Golonka-Czajkowska M. (2013),Nowe miasto nowych ludzi: Mitologie nowohuckie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jeleński T. (2010), Studium przypadku 10.P1 [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław.

Karwińska A. (red.) (2008),Odkrywanie socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Płaziak M. (2014), Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno -ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, t. 1, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Siemieńska R. (1969), Nowe życie w nowym mieście, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Skalny A., Białecka B. (2015), Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska, 82.

Stenning A. (2008), Why Nowa Huta? [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zrozumieć Nową Hutę, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Węcławowicz G. (2007), Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dokumenty elektroniczne

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 (2014), Urząd Miasta Krakowa – Wydział Promocji i Turystyki, Kraków.

Strategia Rozwoju Krakowa (2005),Urząd Miasta Krakowa – Wydział Rozwoju Miasta, Kraków.

Uchwała Nr Liii/674/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty (2008), Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Uchwała Nr Lxxv/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Krakowa (2005), Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Uchwała Nr Xlv/431/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie działań zmierzających do uznania Nowej Huty za pomnik historii i wpisania jej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2004), Urząd Miasta Krakowa, Kraków

Strony internetowe

Magistrat Nowohucki, www.magistratnowohucki.pl [dostęp: 20.12.2016].

Ośrodek Kultury C.K. Norwida, http://www.okn.edu.pl [dostęp: 18.12.2016 ].

Teatr Ludowy, www.ludowy.pl [dostęp: 20.12.2016 ].

Fundacja Ukryte Skrzydła, www.ukryteskrzydla.pl [dostęp: 15.12.2016].

Teatr Łaźnia Nowa, www.laznianowa.pl [dostęp: 20.12.2016 ].

Mapa Kryminalna, www.mapakryminalna.pl [dostęp: 20.12.2016 ].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.