A Kraków to… miasto innowacji. Gospodarka kreatywna jako czynnik rozwoju miast na przykładzie Krakowa – adaptacja koncepcji „3T” Richarda Floridy

Patrycja Kumięga

Abstrakt

Creative Economy as a Factor of Urban Development on the Example of Cracow – Adaptation of a 3t Richard Florida’s Concept

The subject of the paper is to analyze the concept of the creative class in relation to the conditions of Cracow and their impact on the local and regional development. The aim of the article is the justifi cation that Cracow meets the requirements of a creative city and for its development are responsible the interaction of three factors (talent, technology and tolerance).

Słowa kluczowe: creative class, innovations, regional development, knowledge-based economy.
References

Baranowska D., Kraków polską Doliną Krzemową? Wysyp start-upów pod Wawelem, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16440625,Krakow_polska_Dolina_Krzemowa__Wysyp_startupow_pod.html [dostęp: 23.01.2016].

Biłozor A., Szuniewicz K. (2008), Struktura sieci powiązań w układzie miast i regionów [w:] Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, red. T. Czyż, T. Stryjakiewicz,
P. Churski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–19.

Chojnicki Z., Czyż T. (2006), Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Churski P. (2005), Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne”, t. XIX. z. 3., s. 13–30.

Domański R. (1993), Miasta i regiony [w:] R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 80–81.

Erbel J. (2011), Działać kreatywnie – lepiej z Beuysem niż z Floridą!, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316677-dzialac-kreatywnie-lepiej-z-beuysem-niz-z-florida/ [dostęp: 14.12.2016].

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Florida R. (2005), Cities and the Creative Class, Routledge, New York–London.

Hoyman M., Faricy Ch. (2009), It Takes a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories, „Urban Affairs Review”, 44, s. 311–333.

Klincewicz K. (2012), Technologia, talent i tolerancja w polskich województwach [w:]
K. Klincewicz (red.), Klasa kreatywna w Polsce: technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 38–56.

Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” organizowanej w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, 28–29 maja 2015, Kraków, J. Kulczycka (red.), Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2015.

Kopel A. (2007), Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, t. 1, s. 51–58.

Kwaśny J., Mroczek A. (2013), Kraków jako miasto kreatywne – adaptacja koncepcji R. Floridy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 290(11), s. 95–113.

Lewandowska K. (2013), Richard Florida. Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego, „Zarządzanie w Kulturze”, 14(3), s. 311–314.

Lewandowska K., (2014), Dziesięć lat po Floridzie: jeszcze raz o miastach kreatywnych, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316903-dziesiec-lat-po-floridzie-jeszcze-raz-o-miastach-kreatywnych/ [dostęp: 14.12.2016].

Marczewski P. (2011), Narodziny klasy kreatywnej z ducha kontrkultury, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316676-narodziny-klasy-kreatywnej-z-ducha-kontrkultury/ [dostęp: 14.12.2016].

Markusen A. (2006), Urban Development and the Politics of the Creative Class: Evidence from the Study of Artists, „Environment and Planning” A, 38, s. 1921–1940.

Mazur D. (2015), Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa, „Zarządzanie Publiczne”, z. 1(29), s. 110.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2015), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w kontekście rozwoju klasy kreatywnej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzana”, nr 39(2), s. 49–60.

Miedzianowska M. (2012), Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy – nowa rzeczywistość współczesnych organizacji? [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa 2012, s. 79–94.

Miedzianowska M. (2013), Wpływ realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej na klasę kreatywną w Polsce, praca doktorska, Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/667/Wp%C5%82yw%20realizacji%20polityki%20regionalnej%20Unii%20Europejskiej%20na%20klas%C4%99%20kreatywn%C4%85%20w%20Polsce.%20M.Miedzianowska.pdf?sequence=1 [dostęp: 24.04.2014].

Nauka i technika w województwie małopolskim w 2013 roku(2013), Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Krakowie, [http://krakow.stat.gov.pl/gfx/krakow/userfiles/_public/osrodki/malopolski_osrodek_badan_region/2015/2015_nauka_i_technika__2013.pdf [dostęp: 20.12.2015].

Peck J. (2005), Struggling with the Creative Class, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 29(4), p. 740–770.

Porter M. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, „Harvard Business Review”, https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition [dostęp: 15.12.2016].

Raport o stanie miasta 2014(2015), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Kraków.

Resiński T., Programy miejskie w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej [w:] Praktyczne aspekty badań regionalnych, red. P. Churski, Poznań 2012, s. 9–19.

R. Garbiel (red.) (2014), SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast. Raport podsumowujący I etap projektu, Krakowski Park Technologiczny, Kraków.

Szara K. (2015), Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji „3T”, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 1(73), s. 178–187.

Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2014/2015 (2014), Urząd Statystyczny w Krakowie, http://krakow.stat.gov.pl/gfx/krakow/userfiles/_public/osrodki/malopolski_osrodek_badan_region/2015/2015_szkolnictwo_wyzsze_20114_2015.pdf [dostęp: 23.01.2016].

Wrona T. (1997), Pobudzanie rozwoju lokalnego [w:] T. Markowski, Z. Nitkiewicz, T. Wrona (red.), Rozwój regionalny i lokalny, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 31–37.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.