Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Marcin Waszak

Abstrakt

Status of people who disclose wrongdoing or malpractices in the workplace in the Slovak Republic and its evolution including the Act adopted on 16th October 2014

The article is focused on origins and implementation of the Slovak Act on whistleblowers protection adopted in 2014 and its practical consequences. Author analyses attitudes of the Slovak society towards reporting corruption and their evolution in the last four years. Key legal mechanisms of whistleblowers protection against reprisal were also presented. 
Słowa kluczowe: protection of whistleblowers, preventing corruption, discrimination against employees, whistleblowing law in Slovakia, social perception of whistleblowers
References

Are whistleblowers still more like stunts?(2014), http://www.nfpk.cz/en/news/3566 [dostęp: 23.07.2017].

Cenkner M. (2017), Hodnotiaca správa slovenského národného strediska pre ľudské prava k problematike chráneného oznamovania v Slovenskej republike za rok 2016, Slovenské národné strediska pre ľudské prava, Bratislava, http://www.snslp.sk/CCMS/files/2Hodnotiaca_sprava_2016_-_finalna_verzia.pdf [dostęp: 28.10.2017].

Committing to Effective Whistleblower Protection(2016), OECD.

Country Review Report of Slovak Republic(2013), UNODC https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_07_11_Slovakia_Final_Country_Report.pdf [dostęp: 26.07.2017].

Cuprik R. (2016), CROWS: Whistleblowers often pay big price for courage, „The Slovak Spectator”, 1(22).

Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji Rady Europy sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem.

International Principles for Whistleblower Legislation(2013), Transparency International,
https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_whistleblowerprinciples_en [dostęp: 26.07.2017].

Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

Krošlák D., Olšovska A. (2015), Whistlebowing in the Slovak labour law regulation,„Juridical Tribune” 2(5).

LP/2018/109 Zákon o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-109 [dostęp: 20.03.2018]

Oznamovateľov korupcie chránime len na papieri. Plus tri prípadové štúdie zo zahraničia(2015), Transparency International Slovensko, Bratislava, http://www.snslp.sk/CCMS/files/Oznamovate%C4%BEov_nekalej_%C4%8Dinnosti_chr%C3%A1nime_len_na_papieri_1_.pdf [dostęp: 12.02.2016].

Global Corruption Barometer 2016. Results for Europe and Central Asia (2016), Transparency International, https://www.transparency.org/news/feature/governments_are_doing_a_poor_job_at_fighting_corruption_across_europe [dostęp: 26.07.2017].

People are more willing to report corruption(2017), https://spectator.sme.sk/c/20546028/people-are-more-willing-to-report-corruption.html?ref=av-center [dostęp: 13.08.2017].

PM calls to fight corruption (2017), https://spectator.sme.sk/c/20546540/pm-calls-to-fight-corruption.html [dostęp: 13.08.2017].

Prieskum verejnej mienky. Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu pre Transparency International Slovensko (2016), FOCUS na zlecenie Transparency International Slovensko, Bratysława, http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2016/06/FOCUS-Sprava_TIS_maj2016.pdf [dostęp: 31.07.2017].

Prieskum verejnej mienky. Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu pre Transparency International Slovensko (2017), FOCUS na zlecenie Transparency International Slovensko, Bratysława, http://transparency.sk/sk/korupcia-nahlasit-whistleblowing/ [dostęp: 13.08.2017].

Protection of whistleblowers. Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 April 2014 and explanatory memorandum (2014),Rada Europy, https://rm.coe.int/16807096c7 [dostęp: 26.07.2017].

Providing an alternative to silence: towards greater protection and support for whistleblowers in the EU. Country Report: Slovak Republic(2012), Transparency International, Bratislava.

Rédli E. (2015),Whistleblower law is weak in practice, „The Slovak Spectator” 21(25).

Rekomendacje Rady OECD w sprawie dalszego zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych z dnia 26 listopada 2009 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (2016/2055(INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI)).

Slovak Republic: Follow-up to the phase 3 report & recommendations(2014), OECD, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Slovak-Republic-Phase-3-Written-Follow-up-Report-EN.pdf [dostęp: 14.08.2017].

Slovakia Corruption Report(2015), GAN Integrity, www.business-anti-corruption.com/country-profiles/slovakia [dostęp: 4.03.2017].

Special Eurobarometer 374: Corruption(2012), Report, https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/S1010_76_1_EBS374 [dostęp: 14.08.2017].

Special Eurobarometer 397: Corruption(2014), Report, https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S1076_79_1_397 [dostęp: 26.07.2017].

Terenzani M. (2016), Smer links alleged behind Evka, „The Slovak Spectator” 22(24).

The EU Anti-Corruption Report.Annex 25 Slovakia (2014), European Commission, Brussels.

The Global Corruption Barometer 2013 survey. Summary of results Slovakia(2013), Transparency International.

Výročná správa 2016 (2016), Centrum právnej pomocy, http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-2016-FINAL.pdf [dostęp: 28.10.2017].

Waszak M. (2016), Związki zawodowe i organizacje pracodawców a ustawy o ochronie sygnalistów. Przykłady europejskie [w:] G. Makowski, M. Waszak (red.), Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Sygnalisci-w-Polsce-okiem-pracodawcow-i-zwiazkow-zawodowych.pdf [dostęp: 26.07.2017].

Whistleblowing in Europe. Legal protection for whistleblowers in the EU (2013),Transparency International, https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu [dostęp: 26.06.2017].

Zakon zo 16. oktobra 2014 o niektórych opatreniach súvisiacich z oznamovanim protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.