Postępowania jedoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych

Grzegorz Makowski

Abstrakt

Single-bidding as a corruption risk indicator in public procurement

Public procurement is a huge sphere of activity of various types of public institutions (contracting authorities) and private organizations (bidders). It is also a specific market in which different values and logics of action collide – on the one hand, the pursuit of profit, on the other the primacy of saving and care for the „taxpayers money”. It is expected that, like every market, public procurement systems will operate according to the logic of open and free competition, which in turn will translate into rational behavior of both contracting parties and bidders. Practice shows, however, that syncretic nature of the procurement market is also the source of its problems. Public procurement is not only free from abuses and bad governance, but it is also traditionally identified as one of the main areas of risk of corruption. The risk of corruption in the public procurement market might be observed by identifying factors disrupting its basic feature – competitiveness. This text is a presentation of the possibility of applying a „single-bidder” (a situation in which only one valid bid appears in a competitive, open procurement procedure) as an indicator of corruption risk. The aim is also to draw a broader theoretical background on which the use of this indicator gains deeper meaning.
Słowa kluczowe: corruption, particularism, public procurement
References

Afeltowicz Ł. (2010), Zawłaszczone państwa, sieci społeczne i wyobraźnia socjologiczna: krytyczna analiza koncepcji state capture, „Studia Socjologiczne”, 1(196), s. 70‒105.

Becker H. (1971), Whose Side Are We On? [in:] H. Paul, B.L. Gerald (red.), Studies in the Sociology of Social Problems, Apple-ton-Century-Crofts, New York.

CBA (2013), Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.

Czibik Á., Fazekas M., Tóth B., Tóth I.J. (2014), Toolkit for Detecting Collusive Bidding in Public Procurement. With Examples from Hungary, Corruption Research Center Budapest Working Paper Series, 2.

Dzieniszewska-Naroska K., Makowski M. (2014), Dysfunkcje samorządu a zróżnicowanie ról społeczno-zawodowych radnych [w:] K. Dzieniszewska-Naroska, G. Makowski (red.), Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

Fazekas M. (2015), The Political Economy of Grand Corruption in Public Procurement in the Construction Sector of Hungary [in:] A. Mungiu-Pippidi (red.), Government Favouritism in Europe, „The Anticorruption Report”, vol. 3, Opladen, Berlin‒Toronto.

Fazekas M., Kocsis G. (2015), Corruption: Cross-National Corruption Proxies Using Government Contracting Data, Government Transparency Institute Working Paper Series, 2.

Fazekas M., Tóth I.J. (2014), From Corruption to State Capture: A New Analytical Framework with Empirical Applications from Hungary, Corruption Research Center Budapest Working Paper Series, 1.

Fazekas M., Tóth I.J., King L.P. (2013), Anatomy of Grand Corruption: A Composite Corruption Risk Index Based on Objective Data, Corruption Research Center Budapest Working Paper Series, 2.

Heidenheimer A.J., Johnston M. (red.) (2007), Political Corruption. Concepts and Contexts. Third Edition, Transaction Publishers, New Brunswick.

Huntington S. (2007), Modernization and Corruption [in:] A. Hidenheimer, M. Johnston (red.), Political Corruption, „Concepts & Contexts”, Transaction Publishers, New Brunswick.

Jasiecki K. (2010), Legitymizacja władzy i ograniczenia „słabej” merytokracji, www.pte.pl/pliki/2/12/Legitymizacja_i_merytokracja%20_17.03.10.pdf, data dostępu: 23.03.2018

Khi Thai V. (red.) (2009), International Handbook of Public Procurement, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

Klitgaard R. (1988), Controlling Corruption, University of California Press, Berkley.

Kwiatkowski M. (2013), Konkurs jako instytucja fasadowa. Analiza ocen formułowanych przez uczestników procesów kadrowych w sektorze publicznym, „Studia Socjologiczne”, 1(196).

Makowski G. (2004), Korupcja jako problem społeczny, „Kultura i Społeczeństwo”, r. XLVII, no. 2.

Makowski G. (2008), Korupcja jako problem społeczny, TRIO, Warszawa.

Makowski G. (2015), Działalność strażnicza – zadanie dla watahy, samotnych wilków czy może dla sfory psów?, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas, nr 3(20).

Makowski G. (2017), From Weber to the Web. Can ICT Reduce Bureaucratic Corruption? [in:] A.A. Paulin, L. Anthopoulos, C.G. Reddick (ed.), Beyond Bureaucracy: Towards Sustainable Governance Informatization, Springer (w druku).

Mungiu-Pippidi A., Johnston M. (red.) (2017), Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Circles of Anti-corruption, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Mungiu-Pippidi A. (red.) (2011), Contextual Choices in Fighting Corruption: Lesson Learned, http://www.oecd.org/countries/zambia/48912957.pdf, data dostępu: 23.03.2018

NIK (2009), Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

NIK (2012), Koszty pozaprodukcyjne w spółkach z udziałem skarbu państwa, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

NIK (2013), Funkcjonowanie spółek komunalnych w wojewódźtwie Łódzkim, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

NIK (2016), Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

Nowak H. (2016), Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych na gruncie przepisów prawa zamówień publicznych. Możliwości, problemy, postulaty, http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/Zamowienia.pdf [dostęp: 23.03.2018].

OECD (2016), Preventing Corruption Public Procurement, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.

Pesendorfer M. (2000), A Study of Collusion in First-Price Auctions, „Review of Economic Studies”, nr 67.

Rose-Ackerman S. (2001), Korupcja i rządy, Sic!, Warszawa.

Rothstein B., Varraich A. (2017), Making Sense of Corruption, Cambridge University Press, Cambridge.

Rutkowski J. (2015), Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia – spojrzenia makroekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873.

Rytel O. (2012), Rozwój zamówień publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 95.

Sampford C., Shacklock A., Connors C., Galtung F. (red.) (2006), Measuring Corruption, Ashgate, Hampshire.

Sík A. (2002), The Bad, the Worse and the Worst: Guesstimating the Level of Corruption [in:] A. Sajó, S. Kotkin (red.), Political corruption in transition: a skeptic’s handbook, CEU Press, New York.

Søreide T. (2002), Corruption in Public Procurement. Causes, Consequences, and Cures, Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, Bergen.

State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?(2015), PwC, London.

Swianiewicz P., Łukomska J. (2015), Zadłużenie samorządów. Ranking zadłużenia samorządów 2014 r., http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/reklamy_-_teksty/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf, [data dostępu: 23.03.2018]

Stachowiak-Stanusch A. (2009), Organizational Immunity to Corruption. Building Theoretical and Research Foundations, Polska Akademia Nauk, Katowice.

Szara K. (2014), Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40(4).

Tanzi V. (1998), Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures, International Monetary Fund Working Papers, 98/63.

Walczak D., Pietrzak M. (2011), Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SGGW ‒ Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.

Wedel J. (2009), Shadow Elite: How the World’s New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market, Basic Books, New York.

Wensink W., de Vet Maarten J. i in. (2013), Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the UE, PwC/Ecorys, Brussels.

WHO (2011), Health Systems in Transition. Poland, World Health Organization, Copenhagen.

Zybertowicz A., Pilitowski B. (2009), Polityczna pogoń za rentą: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 14.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.