Znaczenie instrumentów rachunkowości wspomagających zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Małgorzata Marzec

Abstrakt
The Meaning of Accounting Instruments to Support Strategic Management in the Public Sector
 
The purpose of the article is to indicate the importance of accounting tools that support strategic management in the public sector. The paper shows the growing role of management accounting instruments that can be used to make strategic decisions in public organizations. The development of strategic management is a prerequisite for improving the efficiency of the management and implementation of public tasks. Management can be effective only if it has the right set of useful information. One source of this knowledge may be the accounting system, especially management accounting. This article attempts to evaluate the problem by analyzing the literature and theoretical discussion.
Słowa kluczowe: strategic management, management accounting, public sector
References

Adams C.A., Muir S., Hoque Z. (2014), Measurement of Sustainability Performance in Public Sector,„Sustainability Accounting, Management and Policy Journal”, vol. 5, iss. 1.

Bednarek P. (2007), Controlling w zarządzaniu gminą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Borowiec L. (2009), Budżet zadaniowy jako instrument rachunkowości zarządczej w administracji centralnej [w:] Rachunkowość a controlling, pod red. E. Nowaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 56, Wrocław.

Feszer D. (2003), Strategiczne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego – istota, cele, etapy, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae”, r. 17, nr 1, WZiA Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.

Funnell W., Cooper K. (1998), Public Sector Accounting and Accountability in Australia, UNSW PRESS, Sydney.

Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer bussiness, Warszawa.

Gryffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Hood C.A. (1991), Public Management for All Seasons?, „Public Administration”, vol. 69, spring.

Jaruga A. (red.) (1994), Rachunkowość dla menedżerów, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź.

Kaczurak-Kozak M. (2013), Wdrażanie i konstrukcja budżetu zadaniowego w Polsce, PWSZ IPiA Studia Lubelskie TO IX Sulechów 2013,www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42711/009.pdf[dostęp: 28.05.2017].

Kaplan R.S., Norton D.F. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.

Kowalewski M. (2013), Adaptacja zrównoważonej karty wyników do specyfiki sektora publicznego – przypadek Kanadyjskiej Komisji Turystyki, PN UE we Wrocławiu, nr 287, Wrocław.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnic­two PLACET, Warszawa.

Żółkowski M. (2015), Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy,„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXVII, z. 1.

Król D. (2016), Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych,„Nauki o Finansach”, 1(26), http://www.dbc.wroc.pl/Content/36634/Krol_Ocena_Instrumentow_Zarzadzania_Finansami_Samorzadu_2016.pdf [dostęp: 28.05.2017].

Mikulska T. (2011), Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania finansami gminy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41.

Nita B. (2015), Globalne zasady rachunkowości zarządczej – próba standaryzacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73.

Nowak E. (2015a), Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, t. 4.

Nowak E. (2015b), Tendencje rozwoju systemu rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Rostowski T. (red.) (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości orazplanów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibępoza granicami RzeczypospolitejPolskiej, tekst jednolity z 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 760.

Skoczylas W. (2011a), Mierniki monitorowania celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 42.

Skoczylas W. (2011b), Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 687, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 48.

Sześciło D. (red.) (2017), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, http://www.zna.wpia.uw.edu.pl/files/2013/11/podrecznik_calosc.pdf [dostęp: 1.12.2017].

Szumowski W. (2014), Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Nauki o zarządzaniu. Management Sciences”, 4(21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Świerk J. (2015), Mapa strategii w działalności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin,PN UE we Wrocławiu, nr 398, Wrocław.

Turyna J. (2016), Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania pod red. B. Glinki, M. Kostery, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., poz. 885.

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku, test jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.

Wojciechowski E. (2003),Zarządzanie w sektorze terytorialnym, Difin, Warszawa.

Zackiewicz B., Bucior G. (2009), Zarządzanie kosztami zadań budżetowych [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 20, Szczecin.

Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.

Zarzycka E., Michalak M. (2013), Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonań w kontekście New Public Management – ujęcie instytucjonalne, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4(26).

Zarzycka E., Michalak M. (2017), Potrzeby informacyjne menadżerów i pracowników jednostek sektora publicznego w kontekście New Public Management, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17498/16_377-396%20Zarzycka%20Michalak.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.05.2017].

Ziółkowski M. (2005), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] A. Zalewski (red.),Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa. 

Ziółkowski M. (2015), Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,  R. LXXVII, z. 1, https/pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/viewFile/938/822, [dostęp: wrzesień 2017].

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.