Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną

Stanisława Jung-Konstanty

Abstrakt
The Role of Parents’ Council in Effective Management of a Public School
 
 
School is a specific public organization. Its difference from other organizations is, among other things, that it brings together specific and diverse stakeholders: students, parents and employe­es. The implementation of the goals of such an organization depends to a large extent on the director of the educational institution. The conceptual and social skills of the person managing the school have a significant impact on the formation of correct relationships in a diverse environment.
The article attempts to draw attention to the potentially large role of parents’ council in managing a public school. The competences of the parents’ council were emphasized while showing areas of cooperation with the school’s director.
Słowa kluczowe: management in education, management, cooperation, partnership, stakeholders.
References

Balicki A., Pyter M. (2011), Prawo oświatowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Bednarska-Wnuk I. (2010), Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Bertalanffy L. (1953), General System Theory: A New Approach to Unity of Science, „Human Biology”, vol. 23, grudzień.

Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Boulding K. (1956), General system theory, a skeleton of science, „Management Science”, vol. 2, nr 3, kwiecień.

Cichocki A. (2011), Świadomość możliwości wpływu rodziców na edukację dzieci i środowisko szkolne jako impuls nowej strategii pracy szkoły [w:] A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa.

Dzierzgowska I., Rękawek A. (2008), Rada rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Dzierzgowska I., Rękawek A. (2008a), Wszystko o radach rodziców. Niezbędnik dyrektora, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Elsner D., Ekiert-Grabowska D., Kożusznik B. (1997), Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły?, Materiały do samokształcenia, część III, Kierowanie szkołą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Katowice.

Everard K.B., Morris G. (1990), Effective School Management, SAGE Publications, London.

Flejterska E., Rosa G. (2005), Usługi edukacyjne [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.

Hannan M.T., Freeman J. (1977), The Population Ecology of Organizations, „American Journal of Sociology”, vol. 82, nr 5, marzec.

http://www.radyrodzicow.pl/index.php/86-aktualnosci/219-korzystne-zmiany-dla-rad-rodzicow-w-ustawie-prawo-oswiatowe [dostęp: 20.08.2017].

Janus K. (2006), Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa.

Jarosiewicz H. (2004), O specyfice pojęcia sukcesu w kierowaniu placówkami oświatowymi [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Pespektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1032, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Jeżowski A. (2002), Po co komu rada rodziców?, „Dyrektor Szkoły”, nr 1.

Kaczmarek B., Sikorski C. (1998), Podstawy zarzadzania. Zachowania organizacyjne, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent”, Łódź.

Kędra M. (2011), Włączanie rodziców w edukację dzieci, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Koper A., Kierzkowska-Żuk I. (2016), Udział rodziców w życiu szkoły, „Studia i prace pedagogiczne. Rozprawy i materiały. Pedagogika”, 3.

Kowolik P. (2006), Rada rodziców [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, PWN, Warszawa.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Kożuch B. (2005), Specyficzne cechy organizacji publicznej [w:] B. Kożuch, T. Markowski, Z teorii i praktyki zarzadzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarzadzanie, Białystok.

Krajewska B. (2009), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,Kraków.

Krajewska B. (2012), Rada rodziców w szkole, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Król A., Kuzior P., Łyszczarz M. (2011), Prawo oświatowe. Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Wydawnictwo ParkPrawo, Warszawa‒Bielsko-Biała.

Le Moigne J.-L. (1990), La modélisation des systèmes complexes, Dunod, Paris.

Mendel M. (2011), Rodzice w edukacji. Partnerskie współdziałanie: szkoła miejscem budowania kapitału społecznego, Ks.mkidn.gov.pl/media/srks-rozne/20110520-nr4.pdf [dostęp: 20.08.2017].

Mendel M. (1998), Rodzice i szkoła: jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mendel M. (2001), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.

Murawska B. (2014), Edukacja wczesnoszkolna. Wiek 5/6‒8/9 lat. Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria III, t. 3: Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer,Kraków.

Pesqueux Y. (2002),Organisations: modèles et représentations,Presses Universitaires de France, Paris.

Pielachowski J. (2002), Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, wyd. III, Wydawnictwo eMPi2, Poznań.

Pilich M. (2009), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zm.), par. 1, ust. 4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r., poz. 1214).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.), par. 3, ust. 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 175, poz. 1042), par. 3, ust. 2.

Rzędowska A. (2007), Rada rodziców, „Wszystko dla Szkoły”, nr 12.

Silverman D. (1970), The Theory of Organisations, Heinemann Educational, London.

Skrobisz-Kaczmarek B. (1996), Ustawa o systemie oświaty z komentarzem, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Stankiewicz L. (2000), Słownik organizacji i kierowania w oświacie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Starzyński W. (2007), Faktyczna obecność. Jak powołać i poprowadzić radę rodziców, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.

Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki-Goldfinger M. (2005), Prawa rodziców w szkole, wyd. 2, Wydawnictwo STO, Warszawa.

Szczupaczyński J. (2004), Edukacja a zarządzanie: podręcznik akademicki, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.

Szklarczyk J.,Prawo wewnątrzszkolne. Rada rodziców w szkole, http://www.forumradrodzicow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Prawo-wewn%C4%85trzszkolne.-Rada-rodzic%C3%B3w-w-szkole.pdf [dostęp: 20.08.2017].

Tejszerski R. (2009), Wpływ rad rodziców na życie warszawskich szkół, „Gazeta Szkolna”, nr 41.

Tymków B., Gawryluk J. (2017),Rada rodziców – regulacje prawne. Opracowanie w ramach projektu „Partnerska szkoła”. Uczniowie‒nauczyciele‒rodzice, http://serwer1423016.home.pl/autoinstalator/wordpress1/wp-content/uploads/2010/09/2.pdf [dostęp: 20.08.2017].

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm].

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.].

Winczek J. (2007), Rada rodziców w szkole, „Wychowawca”, nr 9.

Wolan T. (2004), Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji, Biuro Wydawnictw i Upowszechnień„Kontrakt”, Chorzów.

Wroński M. (2014), Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Materiały szkoleniowe dla rodziców, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.

Zieleniewski J. (1976), Organizacja i zarządzanie, wyd. V, PWN, Warszawa.

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.