Zarządzanie zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie

Lina Marcinkevičiūtė,

Jan Žukovskis,

Janusz Sasak

Abstrakt
Managing Natural Resources in Sustainable Development of Rural Areas on the Example of the Community in Lithuania 
 
The publication presents the issues of sustainable development of rural areas in the context of effective resource management. The issues of their protection and sustainable use were combined, taking into account the requirements of various areas (economic, social, cultural, legal and environmental protection). The main types of resources, functions and significance related to their use were analyzed. The consequences of changes in the environment, as well as the possibilities of solving and possible threats to the most current problems were determined. Attention was paid to the most important environmental components – air, water, climate, landscape and biodiversity problems.
The publication emphasizes the sustainable management of natural resources – the use of natural resources will bring many benefits to inhabitants of rural areas. A study evaluating the status of natural resources, management measures and value for the sustainable development of the Zasliai Community in the Kaisiadoris region has been described here. The study identifies and justifies the directions of improvement of natural resources management, in accordance with the components of sustainable development (economic, environmental and socio-social).
Słowa kluczowe: management of natural resources, management based on the needs of the community, sustainable development of the rural areas.
References

Aleksandravičius A., Žukovskis J. (2011), Kaimo bendruomenių raida ir jų veiklos tikslai: siekiant darnumo visuomenėje (Rozwój społeczności wiejskich i cele ich działań: osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie), [dostęp 5 maja 2016 r.]. Link: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367168789998/data streams/DS.002.0.01.ARTIC/content.

Baležentis A. (2011),Kaimo vietovių raida ir modeliai: darnaus vystymo požiūris (Rozwój obszarów wiejskich i wzorce: podejście oparte na zrównoważonym rozwoju), [dostęp 19 marca 2016 r.]. Link: http://vadyba.asu.lt/26/31.pdf

Benoit R., Charles C. (2012),Configurational Comparative Methods Qualitative Comparative Analysis, [dostęp 10 maja 2016 r.]. Link: http://goo.gl/6gY9Qg.

Bukantis A., Gedžiūnas P. (2008), Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida (Litewskie środowisko naturalne, stan, procesy i rozwój), [dostęp 24 kwietnia 2016 r.]. Link: http://193.219.133.6/aaa/pranesimai/Lietuvos_gamtine_aplinka_bukle_procesai_ir_raida.pdf.

Dargužas A. (2011), Interesų konfliktas sprendžiant klimato kaitos problemą, jų mažinimas (Konflikt interesów w rozwiązywaniu problemów zmniejszania zmian klimatycznych). [interaktywny], [dostęp 14 kwietnia 2016 r.]. Link: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110705_131620-62024/DS.005.0.01.ETD

 Grant M. (2010),Contemporary Strategy Analysis and Cases [interaktyvus], [5 maja 2016 r.]. Link: http://books.google.lt/books?hl=lt&lr=&id=dXw6MkTCbeoC&oi=fnd&pg=PA209&dq=grant+rm+.+2010+contemporary+strategy+analysis&ots=8gnBFECEZ_&sig=grfVztP9Kd6T2w8Cx8RObzsjCTY&redir_esc=y#v=onepage&q=grant%20rm%20.%202010%20contemporary%20strategy%20analysis&f=false.

Grundey D. (2012),Managing Sustainable Tourism in Lithuania: Dream or Reality?, [dostęp 17 kwietnia 2016 r.]. Link: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/1392-8619.2008.14.118-129.

Herriges J.A., Kling C.L. (2012), The Measurement of Environmental and Resource Values – Theory and Methods, [dostęp 3 maja 2016  r.]. Link:http://www.routledge.com/books/details/9780415501583/.

Kisielienė G. (2012), Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsauga (Ochrona zasobów naturalnych, krajobrazów i różnorodności biologicznej) Kaunas: Technologija.

Krankalis R., Anzelytė R. (2013), Darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimas kaimiškosiose savivaldybėse (Wdrażanie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju w gminach wiejskich), [dostęp 24 kwietnia 2016 r.]. Link:http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2029-8846.N_1_5.PG_40-52/DS.002.0.01.ARTIC.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (2001), Rio deklaracija: apie aplinką ir plėtrą (Deklaracja z Rio: środowisko i rozwój), [dostęp 17 maja 2016 r.]. Link: http://www.am.lt/LSP/files/Agenda21.pdf.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Ogólny plan terytorium Republiki Litewskiej), [dostęp 20 kwietnia 2016 r.]. Link: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284909.

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas (Ustawa o rozwoju regionalnym Republiki Litewskiej), [dostęp 20 kwietnia 2015 r.] Link: : http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298580.

Lynam T., Norfolk S. (2013),Review of Tools for Incorporating Community Knowledge, P, and Values into Decision Making in Natural Resources Management, [dostęp 11 maja 2015 r.]. Link: http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/1730.pdf.

Mont O., Bleischwitz R. (2012), Sustainable Consumption and Resource Management in the Light of Life Cycle Thinking, [dostęp 23 kwietnia 2016 r.]. Link: http://www.researchgate.net/profile/Raimund_Bleischwitz/publication/229588688_Sustainable_consumption_and_resource_management_in_the_light_of_life_cycle_thinking/links/54045e2f0cf23d9765a62369.pdf.

Zastosowanie zaawansowanych technologii i dobrych praktyk rolniczych w rolnictwie i promocji na Litwie w celu zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym z zasobów rolnych (Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkyje taikymas bei skatinimo Lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių, studija) [dostęp 20 kwietnia 2016 r.]. Link: http://www.zum.lt/zum/m/m_files/wfiles/file1879.pdf.

Skurdenienė I., Šeškauskaitė D. (2010), Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai (Rola liderów na litewskiej wsi: aspekty rozwoju gospodarczego i równości płci) [dostęp 4 maja 2016 r.]. Link:http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1648-9098.N_3_2_19.PG_39-48/DS.002.0.01.ARTIC.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.