Zmiany funkcjonalno-przestrzenne a działania miasta Krakowa wobec terenów zielonych

Artur Hołuj

Abstrakt

Functional and Spatial Changes versus Municipal Actions for Green Areas in Krakow

The primary objective of the study is to analyze the methods and effects of city authorities policy concerning the maintenance of green areas reserve. The discussion is held on the example of the Krakow district of Czyżyny. This article identifies some deficiencies arising from the applicable laws and inefficient spatial policy of the Krakow municipality. The Author also attempts to assess the effects of functioning practices for the residents and the quality of the space.
Słowa kluczowe: spatial planning, strategic planning, spatial policy, space management, green areas
References

Bajerowski T. (red.) (2008), Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Brańka P. (2015), Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego [w:] Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, pod red. S. Korenika, P. Hajdugi, M. Rogowskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 408, Wrocław.

Brodowski P. (2012), „Taktyka spalonej ziemi?”, czyli o kształtowaniu przestrzeni osiedlowej przez deweloperów – studium przypadku [w:] M. Szmytkowska, I. Sagan (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Coase R. (1960), The Problem of Social Cost, ,,Journal of Law and Economics”, vol. 3.

Couch C., Petschel-HeldG., Leontidou L.(2007), Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy,Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

Czaja J. (1999), Metody i systemy określania wartości nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Czornik M. (red.) (2003), Wdrażanie strategii rozwoju miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.

Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Ewing R., Pendall R., Chen D. (2002), Measuring Sprawl and Its Impact, „Smart Growth America”, Washington D.C.

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (1996), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.

Gorzym-Wilkowski W.A. (2006), Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Hołuj A. (2009), Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (praca doktorska, maszynopis).

Hołuj D. (2015), Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Hołuj D., Hołuj A. (2015), Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy – A Case Study: The Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow,„Bulletin of Geography. Socio-economic Series”,nr 27.

Jenks M., Dempsey N. (red.) (2005), Future Forms of Design for Sustainable Cities, Architectural Press, Oxford.

Karlsso C., Manducchi A. (2001), Knowledge Spillovers in a Spatial Context – A Critical Review [w:] M.M. Fischer, J. Fröhlich, Knowledge, Complexity and Innovation Systems, Springer Verlag, Berlin.

Kauf S. (1998), Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, za: M. Orębalski (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 1998 [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.

Kruś M., Szewczyk M., Leoński Z. (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer LEX, Warszawa.

Kubicki P. (2016), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.

Kudłacz T. (2014), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12(936).

Lityński P. (2015), Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 6(942).

Lityński P., Hołuj A. (2016a), Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, pod red. A. Noworla, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa.

Lityński P., Hołuj A. (2016b), Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, pod red. A. Noworla, A. Hołuj, CeDeWu, Warszawa.

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.

Markowski T. (2010), Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków [w:] Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, pod red. P. Lorensa, J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanistyka, Gdańsk.

Markowski T. (2011), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [w:] T. Markowski, P. Żuber, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia”, t. CXXXIV, Warszawa.

Markowski T. (2014), Ekonomiczny wymiar procesów rewitalizacji, Konferencja „Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskiej Łodzi i Warszawy”, Łódź–Warszawa 23–25.06.2014.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Noworól A. (2008), Bariery rozwoju lokalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe WSAP w Szczecinie; WSP TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, nr 1, Szczecin.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyżyny – Pas Startowy w Krakowie (2002), Projekt po wprowadzeniu korekt wynikających z uzgodnień i opinii wyłożony do publicznego wglądu w dniach 30.09.–28.10.2002 r. Faza 3, Biuro Rozwoju Krakowa S.A., wrzesień.

Parysek J.J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Parysek J.J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, SKO.OŚ/4170/152/2016, Kraków dnia 24 czerwca 2016 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (2013), załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r., http://www.bip.krakow.pl/?id=48

Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Śleszyński P. (2006), Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P. (koordynacja) (2012), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.

Śleszyński P., Zielińska B. (2012), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 r. Badanie eksperckie w gminach, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.

Regulski J. (1980), Rozwój miast w Polsce, Aktualne problemy, PWN, Warszawa.

Wyrok WSA w Krakowie nr II SA/Kr 1238/13 oraz II OSK 1353/14 – Wyrok NSA z 2015.05.26.

Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, Tom III, Wytyczne do planów miejscowych. Zał. nr 4 do Uchwały Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

Xie R., Fang J., Liu C. (2016), Impact and Spatial Spillover Effect of Transport Infrastructure on Urban Environment, „Energy Procedia”, nr 104, Elsevier.

Zawilińska B., Hołuj A. (2014), Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas: the Case of Kraków Metropolitan Area,„Spatial Research and Policy”, vol. 21, no. 1.

Zdun M. (2015), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu [w:] T. Kudłacz, A. Hołuj (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, CeDeWu, Warszawa.

Zawilińska B. (2014), Ekonomiczna wartość obszarów chronionych. Zarys problematyki i metodyka badań, „Zeszyty Naukowe”, nr 12(936), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.