Spójność planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego jako warunek sprawnego zarządzania rozwojem miasta

Danuta Stawasz

Abstrakt

Cohesion of Strategic Planning and Spatial Planning as a Condition for Efficient Governance of Urban Development

The dynamics of processes occurring in urban structures prompts the discussion concerning numerous issues that so far have not decisively contributed to urban development. This paper presents a discussion on the requirement of rational governance of urban space in relation to the need for strategic planning of city development. The subject of considerations is the assessment of the relationship between spatial planning and strategic planning in the context of building the competitiveness of the city. The presented dilemmas around the need to ensure in practice the cohesion between these two types of planning and the described effects of the lack of such cohesion represent a contribution to the debate on contemporary determinants of managing the development of urban structures. Recommendations for public authorities, indicating the need to implement the cohesion of strategic and spatial planning in governance practice, are also presented.
Słowa kluczowe: urban development, strategic planning, spatial planning.
References

Bury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.

Cappellin R., Patterns and Policies of Regional Economic Development and the Cohesion among the Regions of the European Community, referat wygłoszony podczas konferencji w Karsruhe, sierpień 1991, cyt. za: J. Chmiel, Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1997, s. 80.

Gehl J. (2014), Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.

Ginsbert-Gebert A. (1984), Polityka komunalna, PWE, Warszawa.

Chmiel J. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.

Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8).

Harvey D. (1978), The Urban Process Under Capitalism: A Framework for Analysis, „International Journal of Urban and Regional Research”, no. 2(1–4), za: M. Błaszczyk, Rozwój miasta postfordowskiego w kontekście teorii obiegu kapitału [w:] Współczesne czynniki i bariery rozwoju miasta, pod red. A. Wolaniuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 48.

Landes D.S. (2002), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa, za: T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1(8), s. 27.

Majer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa.

Markowski T. (2002), Globalizacja i metropolie, teoria i rzeczywistość [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, Materiały seminarium naukowego, t. II, pod red. J. Hausnera, M. Kukiełki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 204–205.

Ratajczak M. (2015), Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna”, nr 1(15).

Rydzewska-Włodarczyk M. (2013), Teoretyczne aspekty pomiaru wartości publicznej jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 291.

Scott A.J. (1993), Technopolis. High-Technology Industry and Regional Development in Southern California, University of California Press, Berkeley, CA, za: T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1(8), s. 39.

Sokołowicz M. (2015), Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Stawasz D. (2001), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Studia z zakresu zarządzania publicznego, Materiały seminarium naukowego (2002), t. II, pod red. J. Hausnera, M. Kukiełki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Turała M. (2015), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem WZ UŁ, Łódź.

Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Współczesne czynniki i bariery rozwoju miasta (2015), pod red. A. Wolaniuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Vercellone C. (2016), Kapitalizm kognitywny a modele relacji płac: czego nauczył nas francuski ruch przeciwko umowom o pierwszą pracę (anty-CPE), za: http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1719-carlo-vercellone-kapitalizm-kognitywny-a-modele-regulacji-relacji-plac.html [dostęp: 20.06.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.