Przegląd badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą różnorodnych metod ilościowych

Łukasz Brzezicki

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą różnych metod ilościowych. Następnie przedstawiono proponowane dalsze kierunki badań systemu edukacyjnego zgodnie z trendami światowymi. Z dokonanego przeglądu wynika, że badania polskiego szkolnictwa wyższego za pomocą różnych metod ilościowych są bardzo mało zróżnicowane w stosunku do zagranicznych analiz, zarówno w zakresie stosowanych metod, jak i złożoności procesu badawczego. 

A review of research on Polish higher education conducted through various quantitative methods

The article reviews the research on Polish higher education conducted means of various quantitative methods. Next, the proposed further research directions of the education system are presented in line with global trends. The review shows that research into Polish higher education using various quantitative methods is very little diversified in relation to foreign analyses, both in terms of the methods used and the complexity of the research process.

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, przegląd badań, metody ilościowe , higher education, research review, quantitative method
References

Abedi Kooshki S., Zeinabadi H., Jafarnezhad A., Abedi Kooshki H. (2016), Applications of Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks in Evaluation and Ranking of Teachers Based on “Framework for Teaching” Model, „International Academic Journal of Innovative Research”, 2 (3).

Altamirano-Corro A., Peniche-Vera R. (2014), Measuring the Institutional Efficiency Using DEA and AHP: the Case of a Mexican University, „Journal of Applied Research and Technology”, 1 (12).

Białek-Jaworska A. (2015), Determinanty kosztów kształcenia w szkołach wyższych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 398.

Bolli T., Somogyi F. (2011), Do Competitively Acquired Funds Induce Universities to Increase Productivity?, „Research Policy”, 40.

Brzezicki Ł. (2017), Efektywność działalności dydaktycznej polskiego szkolnictwa wyższego, „Wiadomości Statystyczne”, 11 (678).

Brzezicki Ł. (2018), Zestawienie badań efektywności i produktywności polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista w latach 2005–2018, https://www.researchgate.net/publication/324156245_Zestawienie_badan_efektywnosci_i_
produktywnosci_polskiego_szkolnictwa_wyzszego_prowadzonych_za_pomoca_metody_
DEA_i_indeksu_Malmquista_w_latach_2005-2018 [dostęp: 12.05.2019].

Brzezicki Ł., Prędki A. (2018), Zastosowanie metod DEA, SFA oraz StoNED do pomiaru efektywności publicznych szkół wyższych, „Wiadomości Statystyczne”, 5 (684).

Campagni R., Merlini D., Sprugnoli R., Verri M.C. (2015), Data Mining Models for Student Careers, „Expert Systems with Applications”, 13 (42).

Cieśliński J.L. (2016), Algorytm podziału dotacji podstawowej dla polskich uczelni akademickich, „Nauka”, 1.

Cordero J. M., Santín D., Simancas R. (2015), Assessing European primary school performance through a conditional nonparametric model, „Journal of the Operational Research Society”, 4 (68).

Crisp G., Doran E., Reyes N.A.S. (2018), Predicting Graduation Rates at 4-year Broad Access Institutions Using a Bayesian Modeling Approach, „Research in Higher Education”, 2 (59).

Ćwiąkała-Małys A. (2009), Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie porównawczej publicznych uczelni akademickich, „Badania Operacyjne i Decyzje”, 1.

Ćwiąkała-Małys A. (2010), Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji”, 82.

Ćwiąkała-Małys A., Łagowski P. (2017), Zastosowanie polskich modeli ostrożnościowych do oceny kondycji finansowej publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 11 (18).

Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2014), Hierarchiczne procedury aglomeracyjne w badaniu poziomu i struktury kosztów publicznych uczelni akademickich, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 3 (15).

Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2015a), The Application of Czekanowki’s Diagram in a Process of Gropuing of Public Universities due to the Level and Structure of Costs, „Journal of European Economy”, 3 (14).

Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2015b), Graph Methods in an Analysis of a Level and a Structure of Public Costs of Universities, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 1 (16).

Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2017a), Classification of Chosen OECD Countries according to Their Didactic Efficiency with the Usage of Taxonomic Measure of Development, „Przegląd Prawa i Administracji”, 109.

Ćwiąkała-Małys A., Mościbrodzka M. (2017b), Position of Chosen European Union Countries in Respect of Financial Efficiency of Higher Education in the Area of Didactics, „Economic and Environmental Studies”, 17.

Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, 3.

Daraio C., Bonaccorsi A., Simar L. (2015a), Efficiency and Economies of Scale and Specialization in European Universities: A Directional Distance Approach, „Journal of Informetrics”, 3 (9).

Daraio C., Bonaccorsi A., Simar L. (2015b), Rankings and University Performance: A Conditional Multidimensional Approach, „European Journal of Operational Research”, 3 (244).

De Witte K., López-Torres L. (2017), Efficiency in Education: A Review of Literature and a Way Forward, „Journal of the Operational Research Society”, 4 (68).

Ghassabi Z. (2017), Employee Performance Evaluation in Institute of Higher Education Using Fuzzy AHP Methods, „International Journal of Business Information Systems”, 4 (24).

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, 4.

Jarocka, M. (2012). Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni, „Ekonomia i Zarządzanie”, 4 (4).

Joumady O., Ris C. (2005), Performance in European Higher Education: A Non-Parametric Production Frontier Approach, „Education Economics”, 13 (2).

Kuosmanen T., Kortelainen M. (2012), Stochastic Non-smooth Envelopment of Data: Semiparametric Frontier Estimation Subject to Shape Constraints, „Journal of Productivity Analysis”, 1 (38).

Kwiek M. (2016), Rosnąca konkurencja o zasoby: uniwersytety a inne instytucje sektora publicznego, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 3 (15).

Leja K. (2002), Instytucja akademicka: strategia, efektywność, jakość, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Małys K. (2016), Analiza struktury kosztów w publicznych szkołach wyższych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 442.

Mohamada K.S., Tasira Z. (2013), Educational Data Mining: A Review, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 97.

Mongiało Z., Świtłyk M. (2013), Analiza współczynników efektywności uczelni publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 307.

Mościcka A., Ogryczak W. (2015), Ranking uczelni wyższych w oparciu o metody punktu odniesienia, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 4 (16).

Nazarko J., Chodakowska E., Jarocka M. (2012), Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA – studium komparatywne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 242. 

Oladokun V., Adebanjo A., Charles-Owaba O. (2008), Predicting Students Academic Performance Using Artificial Neural Network: A Case Study of an Engineering Course, „The Pacific Journal of Science and Technology”, 1 (9).

Peña-Ayala A. (2014), Educational Data Mining: A Survey and a Data Mining-based Analysis of Recent Works, „Expert Systems with Applications”, 41.

Pietrzak M., Pietrzak P. (2016), The Problem of Performance Measurement at Public Universities, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 441.

Pietrzak P. (2015), Efektywność publicznych szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni przyrodniczych, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 2 (102).

Pietrzak P. (2017), Wielkość dotacji na działalność statutową a efektywność naukowa wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 2 (5).

Pietrzak P., Brzezicki Ł. (2017), Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej, „Edukacja”, 3 (142).

Ryńca R. (2014), Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Rządziński L., Sworowska A. (2016), Parametric and Non-Parametric Methods for Efficiency Assessment of State Higher Vocational Schools in 2009–2011, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, 1 (4).

Shahiri A.M, Husain W., Rashid N.A. (2015), A Review on Predicting Student’s Performance Using Data Mining Techniques, „Procedia Computer Science”, 72.

Sidor K. (2016), Zastosowanie metod eksploracji danych do wspomagania przygotowania procesu dydaktycznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika”, 35 (294).

Sompolska-Rzechuła A., Świtłyk M. (2010), Taksonomiczna analiza efektywności kształcenia szkolnictwa wyższego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 113.

Sompolska-Rzechuła A., Świtłyk M. (2011a), Klasyfikacja uczelni wyższych w Polsce pod względem efektywności kształcenia – ujęcie dynamiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 166.

Sompolska-Rzechuła A., Świtłyk M. (2011b), Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista i stochastycznej funkcji granicznej do oceny efektywności uczelni, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 166.

Szczurowski L., Rekuć W. (2017), Zmiany czynnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji dydaktycznej dla polskich uczelni, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 481.

Szuwarzyński A. (2009), Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału, „Problemy Zarządzania”, 7/4 (26).

Szuwarzyński A., Julkowski B. (2014), Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych, „Edukacja”, 128.

Targaszewska M. (2013), Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP, „Ekonometria”, 2 (40).

Thanassoulis E., Kumar Dey P., Petridis K., Goniadis I., Georgiou A.C. (2017), Evaluating Higher Education Teaching Performance Using Combined Analytic Hierarchy Process and Data Envelopment Analysis, „Journal of the Operational Research Society”, 68.

Wolszczak-Derlacz J. (2017), An Evaluation and Explanation of (In)efficiency in Higher Education Institutions in Europe and the U.S. with the Application of Two-stage Semi-parametric DEA, „Research Policy”, 46 (9).Zakrzewska D. (2010), Zastosowanie technik eksploatacji danych do budowania grup studenckich, „Studia Informatica”, 2B (31).

Zakrzewska D. (2014), On Using Data Mining Techniques for Context-aware Student Grouping in E-learning Systems, „Information Systems in Management”, 1 (3). 

Zalewska E. (2017), Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowego w ocenie polskiego szkolnictwa wyższego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 29 (469).

Zhang L.-Ch., Worthington A. (2018), Explaining Estimated Economies of Scale and Scope in Higher Education: A Meta-Regression Analysis, „Research in Higher Education”, 2 (59).

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2017, poz. 2183 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1198.

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1311.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.