Ewolucja bazy ekonomicznej małych miast wybranych województw

Marcin Bogdański

Abstrakt

Celem prezentowanych badań było określenie wielkości, struktury oraz poziomu zróżnicowania bazy ekonomicznej, a także ich zmian w latach 2008–2015 w odniesieniu do małych miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że istotnym czynnikami ograniczającymi rozwój tych miast są niewielkie rozmiary i niekonkurencyjna struktura bazy ekonomicznej.

Urban economic base evolution of small cities in selected voivodships

The aim of the presented research was to determine the size, structure and level of diversification of the economic base, as well as their changes in 2008–2015, in relation to small towns of the Warmia-Masuria and Podlaskie Voivodeships. The obtained results allow to conclude that the important factors limiting the development of these cities are the small size and uncompetitive structure of the economic base.

Słowa kluczowe: małe miasta, baza ekonomiczna, wzrost gospodarczy , small towns, economic base, economic growth
References

Bogdański M. (2017), Wybrane czynniki kształtujące bazę ekonomiczną małych i średnich miast w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, 3 (315).

Brol R. (2004), Miasto – społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Christofakis M., Gkouzos A. (2014), Exploration of Localness in the Context of Economic Base: Accessing Evidence From Greek Prefectures, „Urban & Regional Development Studies”, 26.

Czornik M. (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

David Q., Peeters D.,Van Hamme G., Vandermotten C. (2013), Is Bigger Better? Economic Performance of European Cities, 1960–2009, „Cities”, 35.

Elsasser H. (1998), Ist eine Kleinstadt mehr als eine kleine Stadt? [w:] E.-M. Munduch (Hrsg.), Kleinstädte – Motoren im ländlichen Raum, Tagungsband, Murau.

Grossmann K., Bontje M., Haase A., Mykhnenko V. (2013), Shrinking Cities: Notes for the Further Research Agenda, „Cities”, 35.

Jerczyński M. (1971), Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast [w:] Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Instytut Geografii PAN, Warszawa. 

Knapik W. (2010), Zmiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego w latach 2000–2008 [w:] M. Wójcik (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego, Nowy Sącz.

Korcelli P. (2007), Podstawowe węzły układu osadniczego w Polsce na tle europejskiego systemu osadniczego (Aglomeracje-Metropolie), PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Messerli, P. (1998), Sind die Alpenstädte besondere Städte? [Are the alpine towns special cities?], “Revue de géographie alpine”, 87.

Przybyła K. (2010), Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Rutland T., O’Hagan S. (2007), The Growing Localness of the Canadian City, or, On the Continued (Ir)relevance of Economic Base Theory, „Local Economy”, 2 (22).

Sokołowski D. (2008), Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, „Przegląd Geograficzny”, 80.

Stawasz D. (2016), Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Suliborski, A. (2002), Funkcjonalne przemiany i integracja systemu miast w regionie łódzkim [w:] A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Fundacja Inkubator, Łódź.

Szlachta J. (2011), Ośrodki subregionalne w Polsce – identyfikacja [w:] W. Dziemianowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.), Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Thulin P. (2014), Local Multiplier and Economic Base Analysis, Working Paper No. 29, Swedish Entrepreneurship Forum.

The Role of Small and Medium-Sized Towns (2006), Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, Vienna.

Walkiewicz D. (2006), Przemiany struktury funkcjonalnej miast wojewódzkich w latach 1975–1995, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.