Wsparcie publiczne dla procesu sukcesji w firmach rodzinnych

Maciej Sabal

Abstrakt

Public support for succession in family business

This article is based on the programme and project documentation of the Human Capital Operational Programme and the Knowledge-Education-Development Programme. It considers projects aiming to support family business owners (especially in the area of family enterprise succession planning) and run between 2012 and 2019. Projects specified in the article were focusing mainly on training and consulting, and by the end of 2016 these forms of support for entrepreneurs were available occasionally only in selected regions in Poland. Only after new financial perspective was introduced, they were available in the whole country. Training and consulting offered within projects proved to be useful for beneficiaries through engagement of different parties responsible for the process of enterprise succession management.

Słowa kluczowe: family business, succession, project, European funds
References

Adamska A. i in. (2014), Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. Kompendium wiedzy, PMDG, Kraków.

Bryczkowska K., Olszewska M., Mączyńska M. (2012), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.

European Commission (2009), Enterprise and Industry Directorate-General, Promotion of  SMEs’ Competitiveness. Final report of the expert group overview of family-business-relevant issues: Research, networks, policy measures and existing studies, http://ec.europa.eu [dostęp: 12.02.2019].

Davis J.A., McCollom Hampton M., Lansberg I., Gersick K.E. (1997), Generation to Generation Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, Boston.

Kowalewska A. i in. (2009a), Badanie fi rm rodzinnyc. R aport k ońcowy, PARP, Warszawa.

Kowalewska A. i in. (2009b), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i w yzwania, PARP, Warszawa.

KPMG (2017), Barometr firm rodzinnych. Optymistycznie naprzód, https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2018/01/raport-barometr-firm-rodzinnych-2017.html [dostęp: 26.01.2019].

Lewandowska A. (2013), Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, PARP, Poznań.

Lewandowska A. (2015), Kody wartości, czyli jak efektywnie przejść przez sukcesję w firmie rodzinnej, Lewandowska i Partnerzy, Poznań.

Lewandowska A., (2016), Firma rodzinna to marka. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Statystyka firm rodzinnych”, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań.

PWC, Instytut Biznesu Rodzinnego (2017), Badanie firm rodzinnych 2016 Firmy rodzinne w obliczu zmian, https://www.pwc.pl/pl/pdf/firmy-rodzinne-raport-pwc-2016.pdf [dostęp: 28.01.2019].

Succession and Transfer of Business in Regions (2019), https://www.interregeurope.eu/stobregions [dostęp: 12.02.2019].

Sukcesja – bezpieczeństwo dla firm rodzinnych w Polsce (2019), http://www.pmdg.pl/doradztwo-biznesowe/sukcesja [dostęp: 12.02.2019].

Sukcesja w firmach rodzinnych (2019), http://oditk.eu/sukcesja [dostęp: 12.02.2019].

Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Zawadka M., Hoffmann U. (2012), Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, PARP, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.