Zastosowanie założeń koncepcji efektuacji w organizowaniu wydarzenia kulturalnego – studium przypadku

Paweł Ziemiański,

Paulina Czaplińska

Abstrakt

Application of the effectuation concept in organising a cultural event – a case study.

The paper presents how the effectuation model, which stems from the business studies, can be applied as a tool for analysing the activities undertaken as part of culture organisation. The key element of this model involves the control-based approach to the future instead of making predictions about the future. The outline of the theoretical background is followed by the results of the qualitative research, where the answers were provided by the founder of the foundation organising a cultural event. The elicited answers were analysed in terms of their compliance with the effectuation model and the causal model contrasted with it. The analysis demonstrated the legitimacy of using the models to describe the ways of organising cultural events. Furthermore, the conclusions drawn could be food for thought for people who manage such undertakings and face the necessity of dealing with the precarious future

Słowa kluczowe: Organizowanie kultury, przedsięwzięcie kulturalne, efektuacja, przedsiębiorczość, niepewność, przyszłość

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.