Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?

Katarzyna Kubiszewska,

Marta Szeluga-Romańska

Abstrakt

A library in a new world or a new world in a library?

Due to the profound changes in the modern world, the role of a contemporary library is also not what it used to be. The paper presents new various roles fulfilled by libraries in the 21st century, showing that, in the current reality, measuring the effectiveness of a library only quantitatively oversimplifies the issue and does not do justice to the socially complex function of this cultural institution. Based on the quantitative and qualitative research, the author attempts to specify certain elements of the future role of a library, indicate how the library performance evaluation systems should be improved, and suggest his own original method of measuring the library total value and performance.

Słowa kluczowe: biblioteka, efektywność, skuteczność, badania jakościowe, badania ilościowe , library, efficiency, effectiveness, qualitative research, quantitative research
References

Biliński L. (2002), Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (Na marginesie projektu normy ISO 11620), „Bibliotekarz”, nr 10, 6–9.

Budyńska B., Jezierska M. (2011), Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce, „Biuletyn EBIB”, nr 8 (126).

Derfert-Wolf L. (2016), Badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek w Europie i Stanach Zjednoczonych, „Nowa Biblioteka” nr 2(21), 75–100.

Dobija D. (red.) (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Materiały na konferencję, Warszawa: PFPK.

Eberhart G. (2010), The Librarian’s Book of Lists, Chicago: ALA.

Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny, tłum. M. Marcinkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freeman A. M. (1993), The Measurement of Environmental and Resource Values, Washington DC: Resources for the Future.

Głowacka E. (2011), Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie, „Biblioteka”, nr 15(24), 217–230.

Głowacka E. (2015), Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

Grygrowski D. (2014), Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę, „Przegląd Biblioteczny”, t. 82, z. 2, 166–188.

Górny M. (1999), Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Handa T.S. (2018), Role of Public Library in the Society and a Future Vision ICT Enabled Rendering of its Services with Special Context to India, ResearchGate, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/265202196_ROLE_OF_PUBLIC_LIBRARY_IN_THE_SOCIETY_AND_A_FUTURE_VISION_OF_ICT_ENABLED_RENDERING_OF_ITS_SERVICES_WITH_SPECIAL_CONTEXT_TO_INDIA_By [odczyt: 16 lipca 2018].

Juchnevič L. (2014), Library roles in changing society, „Social Transformations in Contemporary Society”, vol. 2, 120–130.

Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Król H. (2007), Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 92–119.

Krzyworzeka P. (2008), Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, 181–197.

Krzyworzeka P. (2015), Etnografia, [w:] M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 27–36.

Masuda Y. (1983), The role of the library in the information society, „The Electronic Library”, vol. 1, no. 2, 143–147.

Missingham R. (2005), Libraries and economic value: a review of recent studies, „Performance Measurement and Metrics”, vol. 6, no. 3, 142–158.

Osiewalski J., Osiewalska A. (2002), Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/osie.php.

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Warszawa: Placet.

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon”, vol. 9, no. 5

Prędki A. (2015), Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 235, 194–207.

Stewart T. A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, London: Nicholas Brealey Publishing.

Wojciechowska M. (2006), Ocena skuteczności działalności biblioteki, „Przegląd Biblioteczny” nr 3, 319–335.

Willis K.G. (2014), The Use of Stated Preference Methods to Value Cultural Heritage, [w:] V. Ginsburgh, D. Throsby (ed.), Handbook of the Economics of Art and Culture, vol. 2, Oxford: Noth Holland, 145–181.

Wołosz J. (2002), Efektywna biblioteka publiczna w społeczeństwie informacyjnym, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/wolosz.php [odczyt: 21.09.2018].

Zybert E.B. (2005), Organizacyjna kultura jakości w bibliotekach, „Bibliotekarz”, nr 1, 2–8.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 1991 nr 114 poz. 49.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.