Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury 

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Abstrakt

Participatory Budget as an Instrument of Social Participation in the Culture Sector

For the last decades, public management has recorded a dynamic growth, which is manifested by the concepts of new public management and public governance. As part of these concepts, there emerge tools to support the process of public sector management, including a participatory budget – a tool that allows local communities to decide on the allocation of budget resources in their local government units. The aim of the paper is to try to answer the question of whether the participatory budget is an effective instrument of social participation in the culture sector. In order to investigate this issue, the author describes the idea of participatory budget and presents the analysis results on how this tool is applied in public management in the capital cities of 18 Polish provinces. The results show that that the participatory budget is rarely used to its fullest potential. 

Słowa kluczowe: budżet partycypacyjny, partycypacja społeczna, sektor kultury, nowe zarządzanie publiczne, współrządzenie. , participatory budget, social participation, culture sector, new public management, public governance
References

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (1994), Dz. U. nr 124 poz. 607.

Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1, s. 7–20.

Kołodziej-Hajdo M. (2017), Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji public governance na przykładzie miasta Krakowa, „Studia Ekonomiczne, t. 341, s. 159–170.

Kowalska I. (2014), Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – budżet partycypacyjny, „Economics and Management, nr 4, s. 108–122.

Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2015), Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej – analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, „Studia BAS”, nr 4 (44): „Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce”, s. 123–140. 

Laskowska E. (2017), Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 18 (67), s. 73–85.

Leśniewska-Napierała K. (2017), Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, „Studia Miejskie”, nr 25, s. 107–119.

Matusiak J. (2016), Elektroniczne budżety obywatelskie w największych miastach Polski, „Studia Prawa Publicznego”, nr 1 (13), s. 129–147.

Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia  miastem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia”, t. 24 nr 2, s. 205–223.

Ossowski S. (2017), Budżet obywatelski jako forma partycypacji mieszkańców czy narzędzie PR urzędu? Przykład Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, s. 145–158.

Owsiak K. (2016), Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej, „Studia Ekonomiczne”, t. 294, s. 109–120.

Partycypacja obywatelska, https://partycypacjaobywatelska.pl/ [odczyt: 30.09.2018].

Polko A. (2015), Models of Participatory Budgeting – the Case Study of Polish City, „Journal of Economics & Management”, vol. 19, s. 34–44.

Poniatowicz M. (2014), Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, „Studia Ekonomiczne”, t. 198, cz. 1, s. 177–188.

Potocki A. (2017), Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 40, s. 198–213.

Pytlik B. (2017), Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 1, s. 103–122.

Rachwał M. (2013), Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, s. 173–185.

Sempiak A. (2017), Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”, t. 40, nr 1, s. 139–152.

Sobol A. (2017a), Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego, „Studia Ekonomiczne, t. 316, s. 172–182.

Sobol A. (2017b), Mieszkaniec jako konsument i współtwórca oferty miejskiej, „Studia Ekonomiczne”, t. 326, s. 138–148.

Studencka K. (2017), Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta, „Budownictwo i Architektura”, t. 16 nr 2, s. 81–88.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1990), Dz.U. nr 16 poz. 95.

Zawadzka-Pąk U.K., Lotko E. (2017), Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 478: „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Finanse”, s. 444–454.

Żelazna-Jochim D. (2017), Idea partycypacji społecznej a ocena informacji publikowanych na stronach internetowych wybranych urzędów z województwa łódzkiego, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, nr 27, s. 211–225.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.