The crowd wisdom in financing cultural projects

Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Abstrakt

Culture is an important determinant in assessing the development and growth of the individual economies and societies. The culture sector is financed from public and private (patrons of art, sponsors) sources. However the funds for this sector are not enough to cover all the needs. Finding new possibilities of funding culture becomes particularly important.  One of the possibilities is to encourage the society to co-finance cultural initiatives that are important and valuable for them. This kind of crowd wisdom can be implemented through crowdfunding. Crowdfunding has enabled large crowds to fund innovative cultural projects. This type of support might tap into the wisdom of crowds who were previously disconnected from the funding process. The aim of this article is to analyze the idea of crowdfunding in the cultural projects. Some successful examples of crowd wisdom in financing cultural projects in Europe are discussed in the article.

 

Strzeszczenie

Kultura jest ważnym wyznacznikiem oceny wzrostu i rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Sektor kultury finansowany jest przede wszystkim ze źródeł publicznych i prywatnych (patronów sztuki, sponsorów). Jednak fundusze uzyskane w ten sposób nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb sektora. Poszukiwanie nowych możliwości finansowania dla kultury staje się szczególnie ważne. Jedną z opcji jest zachęcenie obywateli do współfinansowania przedsięwzięć kulturalnych, które są dla nich ważne i cenne. Działania takie mogą być realizowane poprzez crowdfunding. Przykłady z całego świata pokazują, że społeczności chętnie wspierają inicjatywy kulturowe pod warunkiem, że same mogą podjąć decyzję, na co ich środki mają być przekazane. Celem artykułu jest analiza koncepcji finansowania społecznościowego w projektach kulturalnych. Przedstawione zostaną udane przykłady zastosowania mądrości tłumu w finansowaniu projektów kulturalnych w Europie.

Słowa kluczowe: Finansowanie społecznościowe, finansowanie kultury, mądrość tłumu, crowdfunding oparty na nagrodach / crowdfunding, social funding, cultural projects, crowd wisdom
References

Barański R. Finansowanie działalności kulturalnej. Warszawa: Beck, 2015.

Baumgardner, T., C. Neufeld, P. Huang, T. Sondhi, F. Carlos, and M.A. Talha. "Crowdfunding as a Fast-Expanding Market for the Creation of Capital and Shared Value." www.wileyonlinelibrary.com (access: 23.08.2018)

Belleflamme, P., T. Lambert, and A. Schwienbacher. "Crowdfunding: Tapping the right crowd." Journal of Business Venturing, 2013: 585-609.

Borowiecki R. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2004.

Borowiecki R. System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005.

Brüntje, D., and O. Gajda. Crowdfunding in Europe. London: Springer, 2016.

Chochorowska, A., et al. "Finanse kultury w latach 2007-2015." Studia i Analizy Statystyczne. 2016. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/7/1/1/finanse_kultury_w_latach_2007_2015.pdf (access: 28.09.2018)

Cunningam W.M. The JOBs Act. Crowdfunding for Small Businesses and Startups. New York: Apres, 2012.

De Voldere, I., K. Zeqo. Crowdfunding- Reshaping the crowd’s engagement in culture. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

Dresner S. Crowdfunding. A Guide to Raising Capital on the Internet. New Jersey: John Wiley&Son, 2014.

European Commission https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-budget-reinforcing-europes-cultural-and-creative-sectors. (access: 30.09.2018).

Financing the Arts and Culture in the European Union. 2006. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-CULT_ET%282006%29375309 (access: 16.07.2018).

Flew T. „Cultural and Creative Industries.” http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0188.xml. (access: 27.09.2017).

Gałuszka P.,V. Bystrov. „Platforma finansowania społecznościowego jako nowy typ przedsiębiorstwa na rynku kultury.” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2013: 124-162.

Gałuszka, P., V. Bystrov. "Społecznościowe finansowanie produkcji dóbr kultury na przykładzie serwisu megatotal.pl." Zarządzanie w kulturze, 2012.

Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2008.

Harris J. A statue for America: The first 100 years of the statue of liberty. New York: Simon&Schuster, 1986.

Ilczuk D. Ekonomika kultury. Warszawa: PWN, 2012.

Ilczuk D., Misiąg W. Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej. Warszawa/Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003.

Ingram, C., R. Teigland, and E. Vaast. "Solving the puzzle of crowdfunding: Where technology affordances and institutional entrepreneurship collide." System Sciences (HICSS), 2014: 4556-4567.

Kappel T. „Ex ante crowdfunding and the recording industry: A model for the US.” Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, 2009: 375-385.

Kędzierska-Szczepaniak A., Szopik-Depczyńska K., Łazorko K.. Innowacje w organizacjach. Warszawa: Texter, 2016.

Kędzierska-Szczepaniak, A., J. Próchniak. "Financing of Cultural Projects through Crowdfunding Platforms in Poland using the example of wspieramkulture.pl." Management Sciences Nauki o Zarządzaniu, 2018: 13-22.

Klamer A. „Creatieve financiering van creativiteit.” W Kunst en geld, autor: Boekman. 2005.

Kowalska M. Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. SPB, 2015.

Manda, C.C., C. E. Nicolescu, and D. Mortelmans. "Financing Culture Institutions in European Context." 2017. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-CULT_ET%282006%29375309 (access: 27.09.2018)

Nocoń A. „Źródła finansowania jednostek kultury.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016: 7-19.

Pluszyńska, A., and A. Szopa. Crowdfunding w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Polzin F., H. Toxopeus, E. Stam. „The wisdom of the crowd in funding: information heterogeneity and social networks of crowdfunders” Small Business Economics, 2018, 50 (2): 251-273.

Prpić, J., P.P. Shukla, J.H. Kietzmann, and I.P. McCarthy. "How to work a crowd: Developing crowd capital through crowdsourcing." Business Horizons, 2015, 58: 77-85.

Ridge M. Crowdsourcing Our Cultural Heritage. Ashgate Publishing Limited, 2014.

Stano-Strzałkowska S. „Finansowanie kultury ze środków publicznych, przykłady krajów europejskich.” Redakcja: Ogólnopolska konferencja kultury. 2017. http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/okk_finansowanie_kultury_1.pdf (access: 28.09.2018).

Statistical Book Eurostat. Culture statistics. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, 41.

Surowiecki J. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter Than the Few and how Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. New York: Doubleday, 2004.

Świerczyńska-Kaczor, U., and P. Kossecki. "The role of Polish crowdfunding platforms in film productions - an exploratory study." Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 2016.

Tomczak, A., and A. Brem. "A conceptualized investment model of crowdfunding." Venture Capital, 2013: 335-359.

Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 2001, Nr 13, poz.123 z późn. zm.

www.tousmecenes.fr https://www.tousmecenes.fr/en/modules/owners-of-the-book-of-hours. 13 09 2018. (access: 13.09.2018).

www.megazin.megatotal.pl (access: 28.03.2018).

https://polakpotrafi.pl/projekt/pomnik.(access: 05.05.2018).

http://presse.louvre.fr/become-a-patronof-king-francois-is-book-of-hours/.(access: 25.09.2018).

http://lventuregroup.com/loveitaly-crowdfunding-for-the-italian-cultural-heritage/?lang=en. (access: 12.09.2018).

http://www.nina.gov.pl.(access: 20.05.2018).

http://www.mkidn.gov.pl.(access: 20.08.2018).

https://artbonus.gov.it/english-brief.html.(access: 12.09.2018).

https://polakpotrafi.pl(access: 15.09.2018).

https://www.kickstarter.com.(access: 30.09.2018).

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.