Crowdfunding historyczny jako przejaw kształtowania się nowych form uspołecznienia jednostki w kulturze współczesnej

Wojciech Piasek

Abstrakt

Historical crowdfunding as a manifestation of the new forms of socialisation of an individual in contemporary culture. The case study of Polakpotrafi.pl.

In the paper, I pose the question about the type of communities with which we are dealing in the case of historical crowdfunding. The subject of research includes the crowdfunding projects whose goals are related to the past and have been published on the PolakPotrafi.pl platform. I place the answer to the above question in the context of the socialisation of individuals and in the context of the change that takes place in this field in a postmodern society. I arrive at the conclusion that there are new online tribes forming around the registered historical crowdfunding projects. These tribes are always temporary, short-lived communities of supporters. The bond that ties the group together is immediate and intense but precarious.

Słowa kluczowe: historical crowdfunding, socialisation of individuals, postmodern culture, online tribes, PolakPotrafi.pl
References

Beck, U., (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Warszawa: Scholar.

Beck, U., Giddens, A., Lash, S., (2009) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: PWN.

Burszta, W.J., (1999) „Wirtualizacja kultury i co z tego wynika”, [w:] Kempny, M., Woroniecki G. (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków: NOMOS, s. 25-38.

Burszta, W.J., (2004) Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Burszta, W.J., (2012) „Podwójna tożsamość rekonstruktora. Teraz i wtedy. Tożsamość nasycana imitacją przeszłości”, [w:] Szlendak T., et al., Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa: Narodowe centrum Kultury, s. 141-158.

Giddens, A., (2001) Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN

Niżnik, J., (1991) „„Potoczność” jako kategoria teoretyczna”, [w:] Jawłowska A. (red.), Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, Warszawa: IFiS, s. 159-165.

Kamińska, M., (2007) Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kedzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., (2017), Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5, cz. 1, s. 45-55. [dok. elektr.] dostęp online: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/5662.pdf [odczyt 15.09.2018]  DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-03

Kowalska, M., (2015) Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – Istota – Uwarunkowania, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Krajewski, M., (2003) Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Kuper A., (2009) Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacja mitu, Kraków: Wydawnictwo UJ

Kwiatkowska. A., (2017) Polak potrafi myśląc kreatywnie i się dzielić, [dok. elektr.] dostęp online: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21803591,polak-potrafi-myslec-kreatywnie-i-sie-dzielic.html [odczyt 15.09.2018]

Maffesoli, M., (2008) Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: PWN.

Olcoń-Kubicka M., (2006) „Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu”, [w:] Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa: Academica, s. 147-161.

Olcoń-Kubicka M., (2006) Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Piasek, W., (2017) Etnografia myśli potocznej w dziedzinie pozaakademickich relacji z przeszłością. Myśl potoczna jako przedmiot badań historii historiografii, „Historia@Teoria”, t. 2, nr 4, s. 53-65.

 

Strony internetowe na portalu Polakpotrafii.pl:

dostęp online: https://polakpotrafi.pl [odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/rycerska-kadra-polski [odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/finalowy-turniej-polskiej-ligi-walk-rycerskich [odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/turniejpelnokontaktwychwalkrycerskich [odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/plyta-jaruhy-natchnienie-przodkow [odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/teledysk-jaruhy-do-piosenki-lechistan[odczyt 25.08.2018]

dostęp online: https://polakpotrafi.pl/projekt/mural_liberator [odczyt 25.09.2018]

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.