Rola i znaczenie aktywności online użytkowników mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku instytucji kultury

Łukasz Wróblewski

Abstrakt
The Role and Importance of the Online Activity of Social Media Users in Shaping the Image of Cultural Institutions

The article is of the theoretical and empirical character. In the first part, the definitions, types, components and the process of shaping the image of cultural institutions are discussed. The second part presents research hypotheses, methodology, results, conclusions and the implications for management. The results of the research presented in the article prove that the online activity of social media users stimulates the image of cultural institutions. Statistically significant relationships were observed for the components of the image related to awareness/associations of cultural institution and for the relationship related to the perception of quality its offer.

Słowa kluczowe: wizerunek, media społecznościowe, instytucje kultury, internauci, image, social media, cultural institutions, internet users
References

Aaker D.A. (1991) Managing brand equity: Capitalizing on the value of brand name, New York: The Free Press.

Aaker D.A. (1996), Measuring brand equity across products and marketsCalifornia Management Review”, Vol. 38, Issue 2, s. 102–120.

Aaker D.A., Joachimsthaler E. (2000) Brand leadership. Building assets in an information econo-
my
, New York: The Free Press.

Aczel A.D., Sounderpandian J. (2017) Statystyka zarządzaniu, red. nauk. przekł. B. Witkowski, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Budzyński W. (2003), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa: Poltext.

Correia T.J.F., Mateus A., Leonor S. (2015), Marketing Communications Model for Innovation NetworksInternational Journal of Innovation”, Vol. 3, Issue 2, s. 43–53.

Golinowski, J. (2005), Dylematy wizerunku instytucji publicznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR.

Grzesiak M. (2018), Personal brand creation in the digital age. Theory, Research and Practice, Warszawa: Palgrave Pivot.

Hartmann R. (1992), Strategische Marketingplanung im Einzelhandel – Kritische Analyse spezifischer Planungsinstrumente, Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.

Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social MediaBusiness Horizons”, Vol. 53, Issue 1, s. 59–60.

Keller K.L. (1993), Conceptualizing, measuring, and Managing Customer-Based Brand EquityJournal of Marketing”, Vol. 57, Issue 1, s. 1–22.

Killian G., McManus K.A. (2015), Marketing Communications Approach for the Digital Era: Managerial Guidelines for Social Media IntegrationBusiness Horizons”, Vol. 58, Issue 5, s. 539–549.

Konarski R. (2015), Modele równań strukturalnych. Teoria praktyka, Warszawa: Wydawnic-
two PWN.

Kopera S., Najda-Janoszka M., Wszendobył-Skulska, E. (2014), Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych procesie transferu wiedzy do biznesu turystycznego, „Folia Turistica”, nr 32, s. 55–72.

Kotler P., Haider D.H., Rein I. (1993), Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, New York: The Free Press.

Lippmann W. (1998), Public Opinion, New Brunswick – London: Tuchstone Books.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2017), Media społecznościowe procesach komunikacji przedsiębiorstwa rynkiem, „Marketing Zarządzanie”, nr 1 (47), s. 343–352.

Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta rozwój przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011), Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media useInternational Journal of Advertising”, Vol. 30, Issue 1, s. 13–46.

Murdoch A. (2003), Komunikowanie kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Schivinski B., Brzozowska-Woś M. (2015), Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek, „e-mentor”, nr 2 (59), s. 77–85.

Selase A.E. (2018), Building Image in the Airline Industry. Pakistan International Airline as the Point of ConvergenceInternational Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research”, Vol. 5, Issue 5, s. 3830–3834.

Shao G. (2009), Understanding the appeal of user-generated media: uses and gratification perspectiveInternet Research”, Vol. 19, Issue 1.

Smith P.R., Zook Z. (2011), Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media, London: Kogan Page Publishers.

Sobocińska M. (2015), Uwarunkowania perspektywy rozwoju orientacji rynkowej podmiotach sfery kultury, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Social Media Audiences and the Museum [dok. elektr.], dostęp online: http://www.museumnext.org/2010/blog/ research-social- media-audiences-and-the-museum [odczyt: 10 marca 2018].

Szyszka M. (2013), Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej mediach, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Thomson K., Purcell K., Rainie L. (2013), Arts Organizations and Digital TechnologiesPew Research Center”, Vol. 1, https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2013/PIP_ArtsandTechnology_PDF.pdf

Timm N.H. (2002), Applied Multivariate Analysis, Heidelberg: Springer.

Villarejo-Ramos A.F., Sánchez-Franco M.J. (2005), The impact of marketing communication and price promotion on brand equityJournal of Brand Management”, Vol. 12, Issue 6, s. 431–445.

Walsh G., Mitchell V.W., Jackson P.R., Beatty S.E. (2009), Examining the antecedents and consequences of corporate reputation: customer perspectiveBritish Journal of Management”, Vol. 20, Issue 2, s. 187–203.

Wróblewski Ł. (2016), Marketing strategiczny sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński, Warszawa: CeDeWu.

Wróblewski Ł. (2017), Culture Management. Strategy and Marketing Aspects, Berlin: Logos Verlag.

Wróblewski Ł., Bilińska-Reformat K., Grzesiak M. (2018), Sustainable Activity of Cultural Service Consumers of Social Media Users – Influence on the Brand Capital of Cultural InstitutionsSustainability”, Vol. 10, https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3986/htm [odczyt:
15 grudnia 2018].

Yoo B., Donthu N., Lee S. (2000), An examination of selected marketing mix elements and brand equityJournal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 28, Issue 2, s. 1–14.

Yoo B., Donthu N. (2001), Developing and validating multidimensional consumer-based brand equity scaleJournal of Business Research”, Vol. 52, Issue 1, s. 1–14.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.