Tożsamość, rola i mit artysty jako uwarunkowania jego wizerunku

Magdalena Sobocińska

Abstrakt
Identity, Role and Myth of the Artist as a Conditions of It’s Image
 
Together with the development of market orientation in the sphere of culture, the questions concerning the strategy and instruments of creation of the image of cultural institutions and artists, as well as their effectiveness are more and more frequently formulated in the discourse on art. This also has impact on development of new media that on the one hand expand the possibilities of artists’ communication with culture recipients, and on the other hand make the artist’s image increasingly more shaped by the users of new media. Furthermore, it must be emphasised that on the grounds of marketing, the image is perceived in terms of a resource. The goal of the paper is to show the multitude of factors that shape the artist’s image. The considerations in the paper are conducted while taking into consideration the dimensions of identities, as well as myths associated with artists’ work shaped in recipients’ awareness. A model of determinants shaping the artist’s image is the result of the considerations and analyses. The paper is based on literature studies and semiotic approach contained in the stream of qualitative research.
Słowa kluczowe: rynek kultury, tożsamość, wizerunek artysty, czynniki kształtujące wizerunek artysty, cultural market, identity, artist’s image, determinants shaping the artist’s image
References

Anand N., Watson M.R. (2004), Tournament Rituals in the Evolution of Fields: The Case of the Grammy Awards, „Academy of Management Journal”, Vol. 47, No 1, s. 59–80.

Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G. (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, tłum. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań: Zysk S-ka.

Brzezińska A. (2006), Dzieciństwo dorastanie: korzenie tożsamości osobistej społecznej, [w:] A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 47–77.

Colbert F. (2007), Marketing Culture and the Arts, Montreal: HEC.

Deuchert E., Adjamah K., Pauly F. (2005), For Oscar Glory or Oscar Money?„Journal of Cultural Economics”, Vol. 29, Issue 3, s. 159–176.

Dewalska-Opitek A. (2010), Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse Marketing”, nr 3 (52), s. 219–229.

Diggles K. (1986), Guide to Arts Marketing: The Principles and Practice of Marketing as They Apply to the Arts, London: Rhinegold Publishing.

Dragićević-Šešić M., Stojković B. (2010), Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, tłum. J. Ambroziak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

English J.F. (2013), Ekonomia prestiżu, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Golka M. (2013), Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Griswold W. (2013), Socjologia kultury. Kultury społeczeństwa zmieniającym się świecie, tłum. P. Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzegorczyk A., Kopeć T. (2013), talentem do gwiazd. Jak robić karierę show-biznesie, Gliwice: Helion.

Harvey M., Evans M. (2001), Decoding Competitive Propositions: Semiotic Alternative to Traditional Advertising Research, „International Journal of Market Research”, Vol. 43, Issue 2,
s. 1–12.

Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kapferer J.N. (2008), The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, London–Philadelphia: Kogan Page.

Krzyworzeka P. (2017), Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji, Warszawa: Poltext.

Mazurek-Łopacińska K. (2015), Rola kodów kulturowych zachowań konsumentów kreowaniu innowacji, „Marketing Rynek”, nr 2 [CD], s. 26–36.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Badania kodów kulturowych tworzeniu marketingowych modeli biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”,
nr 336: Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, s. 11–21.

Mokwa M.P., Dawson W.M., Prieve E.A. (eds.) (1980), Marketing the Arts, New York: Praeger Publishers.

Pawłowski R. (2017), Anatomia skandalu, „Notatnik Teatralny”, nr 84–85, s. 110–124.

Polak K., Żurawicka M. (2015). Badania semiotyczne ich praktyczne wykorzystanie, [w:] A. Dąbrowska, A. Wódkowski (red.), Badania marketingowe. Praktyka nauce –nauka praktyce, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji Koniunktur, s. 110–120.

Popiel M. (2011), Artysta awangardowy – między arcyludzkim nieludzkim. Próba estetyki antropologicznej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 49–74.

Przastek D. (2017), Skandale teatralne Polsce, „Notatnik Teatralny”, nr 84–85, s. 88–107.

Smoleń T. (2017), Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury – analiza składowych oparciu model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera, „Marketing Rynek”, nr 9,
s. 365–372.

Sobocińska M. (2015), Uwarunkowania perspektywy rozwoju orientacji rynkowej podmiotach sfery kultury, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szlendak T. (2013), Kultura nadmiaru czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna”, nr 1, s. 7–26.

Varbanova L. (2013), Strategic Management in the Arts, New York: Routledge.

Witczak I. (1998), Istota strategia wizerunku firmy, „Handel Wewnętrzny”, nr 6, s. 7–13.

Wojcik K. (2005), Public Relations. Wiarygodny dialog otoczeniem, Warszawa: Placet.

Worcester R.M. (1986), Corporate image research, [w:] R.M. Worcester, J. Downham (eds.), Consumer Market Research Handbook, Amsterdam: ESOMAR, s. 601–616.

Wróblewski Ł. (2017), Culture Management. Strategy and Marketing Aspects, Berlin: Logos Verlag Berlin.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.