Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

Martyna Faustyna Znaniewska

Abstrakt

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jest jedną z najstarszych i największych instytucji kultury w Białymstoku. Oferta lokalnych instytucji pozwala miłośnikom teatru wybierać spośród różnorodnych propozycji. W jaki sposób trafić do widzów? Jak zachęcić ich do przyjścia akurat do Teatru Dramatycznego? Do 2012 roku w placówce tej nie prowadzono badań preferencji odbiorców. Dopiero niemal siedem lat temu, we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją „SocLab”, zostało zrealizowane badanie i powstał raport „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”. Celem całego projektu było poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego, a także ich opinii na temat działalności artystycznej oraz wizerunku instytucji kulturalnych.

Po sześciu latach – w 2018 roku – pracownicy teatru postanowili ponownie zwrócić się do widzów z prośbą o podzielenie się opiniami na temat instytucji. W maju ubiegłego roku przeprowadzone zostało badanie zatytułowane „Teatr w opiniach widzów”. Dzięki pozyskanym informacjom udało się dowiedzieć, jak oceniają oni ofertę instytucji, jakie są ich oczekiwania odnośnie przyszłych propozycji repertuarowych, a także z jakich kanałów komunikacyjnych widzowie pozyskują informacje na temat działalności placówki. Artykuł ma na celu opisanie najważniejszych wyników badań oraz zaprezentowanie wykorzystywanych kanałów dystrybucji informacji o ofercie Teatru Dramatycznego.

 

The Aleksander Wegierko Drama Theater in Bialystok in the opinions of recipients of culture

The Aleksander Wegierko Drama Theater in Bialystok is one of the oldest and largest cultural institutions in Bialystok. The offer of local institutions allows theater enthusiasts to choose from a variety of proposals. How to reach viewers? How to encourage them to come exactly to the Drama Theater? Until 2012, the research on consumer preferences was not conducted in this institution. Almost seven years ago, in cooperation with the Institute of Sociology of the University of Bialystok and the "SocLab" Foundation, the study was carried out and the report "Diagnosis of participation in culture in the Podlasie Voivodship" was create. The aim of the whole project was to learn about the cultural needs of the inhabitants of the Podlasie region, as well as their opinions on artistic activity and the image of cultural institutions.

After six years - in 2018 - the theater staff decided to ask the viewers again to share their opinions about the institution. In May last year, a study entitled "Theater in the opinions of theviewers" was conducted. Thanks to all the informations, the institution managed to find out how audience rate it’s offer, what are the expectations regarding future repertoire proposals, as well as from what communication channels viewers obtain information about the operations of the institution. The article aims to describe the most important research results also it presents the distribution channels used to inform about the offer of the Drama Theater.

Słowa kluczowe: teatr, widzowie, kultura, promocja / theatre, audience, culture, promotion

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.