Theatre Talks – audience development in three perspectives: marketing, cultural policy and theatrical communication

Daria S. Nielsen

Abstrakt

Theatre Talks emerged as an audience reception research method in Sweden. In this article I describe the evolution of the method and put it into practical perspectives. At first, Theatre Talks provided extensive insights into the experiences of Stockholm theatre audiences in the 1980s. Those results inspired the inventor of the method, Willmar Sauter, to develop a theatre communications model, which changed the academic discourse on the theatrical communication process. In Australia, Rebecca Scollen successfully applied the method for an audience development projects aimed at non-attenders. In Denmark, Louise Ejgod Hansen noticed that Theatre Talks might access a democratic potential of theatre. All of these effective applications of the method inspired me to look at Theatre Talks as an audience development tool from three combinatory perspectives: (1) marketing – its potential for increased ticket sales and changing the behaviour of the customers, (2) cultural policy – for higher diversity and participation in theatre, and (3) theatrical communication – for improved understanding and better satisfaction from participation in the performance.

Theatre Talks – trzy perspektywy rozwoju publiczności: marketing, polityka kulturalna i komunikacja teatralna

Theatre Talks (pl. rozmowy teatralne) powstały w Szwecji jako metoda badania publiczności. W tym artykule opisuję jej ewolucję i pokazuję praktyczne zastosowanie. W latach 80-tych Theatre Talks dostarczyły badaczom obszernych informacji na temat doświadczeń teatralnych sztokholmskiej publiczności. Wyniki te zainspirowały twórcę metody, Willmara Sautera, do opracowania modelu komunikacji teatralnej, który zmienił dyskurs akademicki dotyczący procesu komunikacji teatralnej. W kolejnych latach w Australii Rebecca Scollen z powodzeniem zastosowała metodę jako projekt rozwoju widowni skierowany do osób nie uczęszczających do teatru. W Danii zaś Louise Ejgod Hansen zauważyła, że ​​rozmowy teatralne mogą wspierać demokratyczny potencjał teatru. Wszystkie te przynoszące bardzo pozytywne rezultaty zastosowania metody zainspirowały mnie do spojrzenia na Theatre Talks jako narzędzie rozwoju widowni z trzech niewykluczających się perspektyw: (1) marketingowej – jej potencjału do zwiększenia sprzedaży biletów i zmiany zachowania klientów, (2) polityki kulturalnej – dla pogłębiania różnorodności wśród widzów i zwiększania uczestnictwa w kulturze oraz (3) komunikacji teatralnej – dla lepszego zrozumienia i większej satysfakcji z uczestnictwa w spektaklu.

Słowa kluczowe: Theatre talks, audience development, audience research, cultural marketing, culture policy / Rozmowy teatralne, rozwój publiczności, badania publiczności, marketing kultury, polityka kulturalna

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.