Theatre Talks – Audience Development in Three Perspectives: Marketing, Cultural Policy and Theatrical Communication

Daria S. Nielsen

Abstrakt

Theatre Talks emerged as an audience reception research method in Sweden. In this article I describe the evolution of the method and put it into practical perspectives. At first, Theatre Talks provided extensive insights into the experiences of Stockholm theatre audiences in the 1980s. Those results inspired the inventor of the method, Willmar Sauter, to develop a theatre communications model, which changed the academic discourse on the theatrical communication process. In Australia, Rebecca Scollen successfully applied the method for an audience development projects aimed at non-attenders. In Denmark, Louise Ejgod Hansen noticed that Theatre Talks might access a democratic potential of theatre. All of these effective applications of the method inspired me to look at Theatre Talks as an audience development tool from three combinatory perspectives: (1) marketing – its potential for increased ticket sales and changing the behaviour of the customers, (2) cultural policy – for higher diversity and participation in theatre, and (3) theatrical communication – for improved understanding and better satisfaction from participation in the performance.

Theatre Talks – trzy perspektywy rozwoju publiczności: marketing, polityka kulturalna i komunikacja teatralna

Theatre Talks (pl. rozmowy teatralne) powstały w Szwecji jako metoda badania publiczności. W tym artykule opisuję jej ewolucję i pokazuję praktyczne zastosowanie. W latach 80-tych Theatre Talks dostarczyły badaczom obszernych informacji na temat doświadczeń teatralnych sztokholmskiej publiczności. Wyniki te zainspirowały twórcę metody, Willmara Sautera, do opracowania modelu komunikacji teatralnej, który zmienił dyskurs akademicki dotyczący procesu komunikacji teatralnej. W kolejnych latach w Australii Rebecca Scollen z powodzeniem zastosowała metodę jako projekt rozwoju widowni skierowany do osób nie uczęszczających do teatru. W Danii zaś Louise Ejgod Hansen zauważyła, że ​​rozmowy teatralne mogą wspierać demokratyczny potencjał teatru. Wszystkie te przynoszące bardzo pozytywne rezultaty zastosowania metody zainspirowały mnie do spojrzenia na Theatre Talks jako narzędzie rozwoju widowni z trzech niewykluczających się perspektyw: (1) marketingowej – jej potencjału do zwiększenia sprzedaży biletów i zmiany zachowania klientów, (2) polityki kulturalnej – dla pogłębiania różnorodności wśród widzów i zwiększania uczestnictwa w kulturze oraz (3) komunikacji teatralnej – dla lepszego zrozumienia i większej satysfakcji z uczestnictwa w spektaklu.

Słowa kluczowe: Theatre talks, audience development, audience research, cultural marketing, culture policy / rozmowy teatralne, rozwój publiczności, badania publiczności, marketing kultury, polityka kulturalna
References

Duelund P. (ed.) (2002), The Nordic Cultural Model, Copenhagen: Nordic Cultural Institute.

Fishkin J.S. (2009), When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford: Oxford University Press.

Hansen L.E. (2013), The Democratic Potential of Theatre Talks, “Nordic Theatre Studies”, Vol. 25, p. 11–21.

Hansen L.E. (2015), Behaviour and Attitude: the Theatre Talks Method as Audience Development, “International Journal of Cultural Policy”, Vol. 21, No. 3, p. 344–359.

Kawashima N. (2000), Beyond the Division of Attenders and Non-Attenders. A Study into Audience Development in Policy and Practice, Coventry: Centre for Cultural Policy Studies, School of Theatre Studies, University of Warwick.

Kleberg L. (1993), Theatre as Action. Soviet Russian Avant-Garde Aesthetics, Houndsmills–Basingstoke–Hampshire: Macmillan Press.

Kolb B. (2008), Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations, Oxford: Butterworth-Heinemann.

Larsen G. (2014), Consuming the Arts, [in:] D. O’Reilly, R. Rentschler, T.A. Kirchner, The Routledge Companion to Arts Marketing, London–New York: Routledge.

Lindelof A.M. (2014), Audience Development and Its Blind Spot: a Quest for Pleasure and Play in the Discussion of Performing Arts Institutions, “International Journal of Cultural Policy”, Vol. 20, Issue 2, p. 200–218.

Martin J., Sauter W. (1995), Understanding Theatre: Performance Analysis in Theory and Practice, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Almqvist & Wiksell International.

Sauter W., Isaksson C., Jansson L. (1986), Teaterögon. Publiken möter föreställningen: upplevelse-utbud-vanor, Stockholm: Liber Förlag.

Sauter W. (2000), The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception, Iowa City: University of Iowa Press.

Sauter W. (2002), Who Reacts When, How and upon What: From Audience Surveys to the Theatrical Event, “Contemporary Theatre Review”, Vol. 12, part 3, p. 115–129.

Scollen R. (2006), New Audiences, New Relationships… Three Years in Review. A Final Report, Brisbane: Queensland University of Technology.

Scollen R. (2007), Theatre Talks Evolve into Talking Theatre, [in:] Y. Feiler, R. Hoogland, K. Westerlink (eds.), Willmar in the World: Young Scholars Exploring the Theatrical Event, Stockholm: Stockholm University, p. 46–58.

Scollen R. (2008), Regional Voices Talk Theatre: Audience Development for the Performing Arts, “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 13, p. 45–56.

Scollen R. (2009), Talking Theatre In More Than a Test Drive: Two Audience Development Methodologies Under Review, “International Journal of Arts Management”, Vol. 12, No. 1, p. 4–13.

Varbanova L. (2012), Strategic Management in the Arts, London: Routledge.

Vestheim G. (2012), Cultural Policy and Democracy: an Introduction, “International Journal of Cultural Policy”, Vol. 18, No. 5, p. 493–504.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.