Are public libraries a commonplace? Users from disadvantaged groups, their cultural participation models and an impact of libraries

Magdalena Paul

Abstrakt

In the article, I presented the results of the study of the social impact of Mazovian public libraries, focusing on groups of users coming from disadvantaged backgrounds - older people, people in the worse financial situation and residents of villages and small towns. Surveys were carried out in 2017 on 1098 users of 38 Mazovian public libraries (rural and urban). Based on the data I concluded that there are some differences both in the models of public libraries' use in the analyzed groups, as well as in the range of the benefits of contact with libraries.

Czy biblioteki publiczne są powszechne? Użytkownicy z grup nieuprzywilejowanych, ich modele partycypacji w kulturze i wpływ bibliotek

W artykule przedstawiłam wyniki badania wpływu społecznego mazowieckich bibliotek publicznych, koncentrując się na grupach użytkowników pochodzących ze środowisk nieuprzywilejowanych – osobach starszych, o gorszej sytuacji finansowej i mieszkańcach wsi i małych miejscowości. Badania sondażowe przeprowadzone zostały w 2017 roku na 1098 użytkownikach 38 mazowieckich bibliotek publicznych (wiejskich i miejskich). Na podstawie danych można stwierdzić, że występują pewne różnice zarówno w modelach użytkowania bibliotek publicznych przez użytkowników z analizowanych grup, jak i w zakresie odczuwania korzyści z kontaktu z bibliotekami.

Słowa kluczowe: cultural institutions, institutional culture, library users, public libraries, social impact / biblioteki publiczne, instytucje kultury, kultura instytucjonalna, użytkownicy bibliotek, wpływ społeczny

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.