Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk

Beata Nessel-Łukasik

Abstrakt

Publiczność muzeum to także jego otoczenie. Na tle ogólnopolskich badań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów badania zrealizowane w Sulejówku to kolejny przykład poszerzania zakresu społecznego oddziaływania polskich muzeów i tworzenia obszaru do podejmowania przez nie nowych praktyk. Dlaczego tego rodzaju zagadnienia stały się częścią procesu tworzenia instytucji? Z jakich powodów kwestia relacji muzeum ze społecznością lokalną wpisała się zarówno w zakres działań wielu muzealników, jak też zespołu pracującego nad strategię nowopowstającej instytucji? Czy wyniknęło to z powodu specyfiki danego muzeum czy też było efektem zjawiska mającego szersze podłoże? Zestawienie ze sobą wyników dwóch odmiennych procesów badawczych pozwoliło wyodrębnić kilka przyczyn, z powodu których kwestie zakorzenienia muzeum w tkance społecznej stały się kolejnym przedmiotem zarówno ogólnopolskich badań jak również eksperymentu zrealizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Local community in a museum – scientific research andeveryday practice

Visitors in a museum are also people who livenearby. Keeping in mind the all-over-Poland research conducted by NIMOZ. The research done in Sulejówek is the example of widening the social range of influence ofPolish museums and creation of new actions. Why did these aspects become a part of the creation process of the museum? For which reasons did the relation between the museum and the local community become a part of work of the museum employees and the team responsible for generating the strategy of the new institution? Was it because of the specific features of a given museum or was there a different ground? Putting together the results of two different research processes allowed to identify a number of reasons that determined the creation of a bond between the local community and the museum. It became the subject of a Poland-wide research and the experiment conducted by the Jozef Piłsudski Museum in Sulejówek.

Słowa kluczowe: muzeum, strategia, badania publiczności, społeczność lokalna, partycypacja / museum, strategy, audience research, local community, participation

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.