Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Martyna Sowińska-Pasek (vel Paszkowska)

Abstrakt

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to jedna z największych i najczęściej odwiedzanych przez publiczność instytucji kultury w naszym kraju. Jako opiekun dziedzictwa kultury i natury prowadzi autorskie programy edukacji historycznej, przyrodniczej, rekonstrukcji dawnych rzemiosł i umiejętności, realizuje też wielkoskalowe wydarzenia dla publiczności masowej (wystawy, koncerty, spektakle, festiwale). Swoją ofertę kieruje zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i odbiorców z grupy senioralnej. Adresatem muzealnych programów są również grupy szkolne, turyści indywidualni, a także grupy zorganizowane turystów zagranicznych. Tak duża różnorodność oferty wpływa znacząco na strukturę publiczności, którą już kilka lat temu zaczęliśmy badać

Tekst jest próbą pierwszego syntetycznego podsumowania działań Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w obszarze poznawania własnej publiczności, z uwzględnieniem kontekstu współczesnej refleksji z pogranicza socjologii, antropologii, muzeologii i marketingu kultury. Opracowanie prezentuje wybrane wątki z badań prowadzonych przez muzeum w ostatnich latach (ewaluacja oferty edukacyjnej, badanie nowej publiczności, profil turysty zagranicznego, badanie marki i wizerunku, audyt jakości obsługi zwiedzających, szacowanie frekwencji produktowej), a także narzędzia znajdujące się na peryferiach badań publiczności, które umożliwiają pogłębioną i wielowymiarową analizę uzyskanych danych. Rozciągnięta w czasie perspektywa realizowanych badań (ok 10 lat) pozwoliła na lepsze zrozumienie otrzymanych wyników i zachodzących między nimi relacji.

How to find our audience? Experiences of Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów.

The Museum of King Jan III's Palace in Wilanów is one of the biggest and most-visited cultural institutions in our contry. As a protector of the cultural and natural heritage, museum  runs its own programs of historical and environmental education, reenactment of old crafts and also conducts large-scale events for mass audience (exhibitions, concerts, performances, festivals). It addresses its offer to children, adolescents, adults, recipients from the senior group, school groups, individual tourists as well as organized groups of foreign tourists. Such a large diversity of the offer has a significant impact on the structure of the audience, which we have started to examine a few years ago.

The text is a first attempt to formulate a synthetic summary of the activities of the Museum of King Jan III's Palace at Wilanów in the field of the audience research, taking into account the context of contemporary reflection on the borderline of sociology, anthropology, museology and culture marketing. The elaboration presents selected topics from surveys conducted by the museum in recent years (evaluation of the educational offer, examination of a new audience, foreign tourist profile, brand and image study, auditing the quality of service for visitors, product turnout statistics), and tools located on the periphery of audience surveys, which enable in-depth and multidimensional analysis of the obtained data. The time perspective of the conducted research (about 10 years) allowed for a better understanding of the results obtained and the relations between them.

Słowa kluczowe: badania publiczności, muzeum, Pałac w Wilanowie, nowa publiczność /audience research, museum, Palace at Wilanów, new audience

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.