Needs and attitudes of visitors to historic aristocratic residences in Poland

Monika Murzyn-Kupisz

Abstrakt

The article is based on the results of a questionnaire survey of visitors to two major aristocratic residences in Poland (Castle Museum in Łańcut and Castle Museum in Pszczyna). Sketching the specificity of this type of museums and heritage sites as the background for further analysis, in the text several key issues important from the perspective of management of such institutions and getting financial support for them are discussed. These include: an up to date socio-demographic profile of visitors (direct users of the museums’ offer), their motivations to visit, local spending patterns linked with the visitors’ stay in a given town, the level of satisfaction with the visit, shortcomings of the museums’ or their surroundings’ from the perspective of tourists. Undertaking this sort of audience studies might also, as shown by research results, provide a broader perspective on the social perception of museums, supplying them with evidence on the complexity of values that might be linked with such heritage institutions by society in general.

 

Potrzeby i postawy zwiedzających muzea rezydencjonalne w Polsce

Artykuł oparty jest na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę wśród zwiedzających dwa czołowe muzea rezydencjonalne w Polsce (Muzeum – Zamek w Łańcucie i Muzeum Zamkowe w Pszczynie). Wychodząc od zdefiniowania specyfiki tego typu instytucji muzealnych i miejsc zabytkowych, w tekście podjęto kilka istotnych z perspektywy zarządzania nimi i zdobywania dla nich wsparcia finansowego kwestii związanych z postawami i potrzebami publiczności tego typu obiektów. Należą do nich: aktualny profil społeczno-ekonomiczny bezpośrednich odbiorców, ich motywacje do odwiedzenia danego muzeum, wydatkowane w efekcie wizyty środki finansowe, poziom zadowolenia z odwiedzin oraz dostrzegane przez gości muzealnych słabsze elementy składowe oferty danej placówki i jej otoczenia. Badania tego typu mogą także, co pokazuje autorka, dać szerszą  perspektywę odbioru społecznego tego typu muzeów, obrazując złożoność wartości, jakie przypisywane są tego typu instytucjom przez społeczeństwo.

Słowa kluczowe: audience research, values, attitudes, historic house museums, Poland / badania publiczności, wartości, postawy, muzea rezydencjonalne, Polska

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.