„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Joanna Grzonkowska

Abstrakt

Projekt „Badanie publiczności muzeów w Polsce” zapoczątkowany został w marcu 2017 r. jako wieloletni projekt o charakterze zarówno badawczym, jak edukacyjnym. Punktem wyjścia do realizacji projektu było przekonanie pracowników NIMOZ, iż poznanie własnej publiczności stanowi dla muzeów podstawę do sformułowania metod realizacji misji, tworzenia programów edukacyjnych i oferty dla publiczności. Powtarzane regularnie pozwala  muzeum  nadążać za zmianami  w strukturze publiczności i jej zainteresowaniami, a co za tym idzie znaleźć język pozwalający nawiązać i utrzymać współpracę  z odbiorcami. Dotychczas zrealizowano dwie roczne edycje projektu: pilotażową w roku 2017 poświęconą ogólnemu obrazowi publiczności muzeów w Polsce, oraz – w 2018 „Muzeum w społeczności lokalnej”. Projekt kontynuowany jest w roku 2019  w kontekście seniorów jako odbiorców oferty muzealnej. Sferę edukacji skierowanej do muzealników projekt realizuje poprzez udostępnienie raportów z badań, realizację szkoleń skierowanych do pracowników muzeów oraz publikację materiałów szkoleniowych „ABC Badania publiczności w muzeum”.

 

„Audience research  in Polish museums. The Project by the National  Institute for Museums and Public Collections”

Project „Audience research in Polish museums” was started in March 2017 as a multi-annual project of the research and educational shape. The starting point was our belief that recognition of your own audience is the first step for each museum to frame the methods of performing your missiom, creating educational programmes and offer for visitors. Regulary repeted, it helps museums to follow changes in the structure of the audience and in its intests, and to find common ground to form and maintain the cooperation with the public. Hitherto, NIMOZ completed two annual editions of the project: the pilot one in 2017 commited to the general overview of the Polish museums’ audience and the second one in 2018 entitled „Museum in the local society”. The project is now beeing continued in the contects of the elderly people as recipients of the museums’  offer. To achieve the educational aims of the project we facilitate our studies to the museums, organize trainings for the museums’ staff and publish the handbooks.

Słowa kluczowe: badania publiczności, muzea, zwiedzający, publiczność / audience research, museums, vistors, audience

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.