Zarządzanie w Kulturze,2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Rok wydania: 2019
Redaktorzy numeru: dr Agnieszka Konior; dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
Słowa kluczowe: muzeum, kultura organizacyjna, zwiedzający, autoidentyfikacja, relacja / museum, organizational culture, guest, self-identity, relation, muzeum organizacji, komunikacja wizualna, afordancje, badania jakościowe, percepcja wizualna / organizational museum, visual communication, affordances, qualitative research, visual perception, publiczność, komunikacja marketingowa, badania odbiorców / museum, audience, marketing communication, audience research, strategie marketingowe, audytorium, marketing w muzeach / museum, marketing strategies, auditorium, marketing in museums, blog, uczestnictwa, kultura, czytelnicy, wpływ / blog, participation, culture, readers, impact, badania publiczności, badania kultury, Teens Love Design, Rzeczy kultowe, demokratyzacja kultury / audience research, culture research, Iconic Things, democratisation of culture, poszerzona koncepcja kultury, uczestnictwo w kulturze, zwrot edukacyjny w kulturze, metodologia badań kultury, demokratyzacja pola kultury / culture, participation in culture, educational turn in culture, mix-methods, democratization, qualitative and quantitative research, freedom, osoby niepełnosprawne, beacony, wywiad pogłębiony / museum, people with disabilities, beacons, in-depth interview, qualitative study, badania użytkowników, ux, user experience, archiwa, digitalizacja / user research, archives, digitization, partycypacja, segmentacja, kultura instytucjonalna, uczestnictwo (nie)uczestnictwo / participation, segmentation, institutional culture, (un)participation, teatr niemiecki, publiczność teatralna, badania publiczności / German theater, theater audience

Artykuły

Ilość

Zetknięcie. Kultura organizacyjna muzeum a zwiedzający w świetle zapisów w księgach gości

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Strategie marketingowe w muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Wpływ blogerów kulturalnych na decyzje czytelników w obszarze uczestnictwa w kulturze

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Badanie publiczności jako integralny element tworzenia ekspozycji czasowej. Wystawy Teens Love Design i Rzeczy kultowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Poszerzone metody. Siedem kwestii dla badań kultury zwiększających zakres naszej wolności

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

O modernizacji serwisu internetowego archiwów państwowych Szukajwarchiwach.gov.pl, czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?  

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury. 

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Kryzys publiczności w teatrze niemieckim?

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4,
Data publikacji online: 12 grudnia 2019

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.