Kryzys publiczności w teatrze niemieckim?

Karolina Prykowska-Michalak

Abstrakt

Naukowe opracowania wskazują, że teatr niemiecki boryka się z kryzysem publiczności wykazanym spadkiem frekwencji na widowniach. Celem artykułu jest przestawienie różnych stanowisk wskazujących na kryzys publiczności w teatrach niemieckich oraz ich analiza w kontekście najnowszych koncepcji badań publiczności. We współczesnym teatrze niemieckim ścierają się dwie orientacje, jedna z nich to koncentracja na samej sztuce, druga skłania się ku publiczności i jej rozwojowi. Czy można znaleźć kompromis między tak skrajnymi stanowiskami? Czy kryzys publiczności w teatrach niemieckich, odnosi się jedynie do czynników ekonomicznych, warto jednak, co wskazuję w tym tekście przeanalizować sytuację postępującego rozwoju i odpowiedzialności publiczności niektórych niemieckich teatrów, przykładami są teatry w Halle, Weimarze oraz Berlinie.

Crisis of the audience in German theater?

Abstract: Research indicates that German theater is struggling with an audience crisis demonstrated by a decrease in audience attendance. The aim of the article is to present various positions indicating an audience crisis in German theaters and their analysis in the context of the latest concepts of audience research. In modern German theater, two orientations clash, one focusing on the art itself, the other leaning towards the audience and its development. Can you find a compromise between such extreme positions? Does the crisis of the public in German theaters refer only to economic factors? Or it is worth, as I indicate in this text, to analyze the situation of the progressive development and responsibility of the audience of some German theaters, examples are theaters in Halle, Weimar and Berlin.

Słowa kluczowe: teatr niemiecki, publiczność teatralna, badania publiczności / German theater, theater audience, audience research

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.