Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury. 

Grażyna Pol,

Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska

Abstrakt

Odnosząc się do roli instytucji w polu kultury oraz pojęć uczestnictwa i (nie)uczestnictwa w kulturze szukałyśmy odpowiedzi na pytanie, kogo instytucje kultury, przede wszystkim - kultury muzycznej, mogą zdefiniować jako swoją potencjalną publiczność. W tekście uzasadniamy, dlaczego warto za pomocą sondaży i badań segmentacyjnych, mimo ograniczeń tych metod, identyfikować i opisywać (nie)uczestników. Prezentujemy segmentację opracowaną w Narodowym Centrum Kultury na podstawie ogólnopolskiego sondażu zrealizowanego w 2018 r. na potrzeby Roku Moniuszkowskiego. Odnosimy się do motywacji i barier uczestnictwa charakterystycznych dla każdego z pięciu wyróżnionych segmentów, czyli: zdystansowanych pragmatyków, podłączonych wszystkożerców, pozostających w strefie komfortu, bywalców estetów, zanurzonych w kulturę. Podsumowaniem są wnioski dotyczące tego, które z wyróżnionych segmentów instytucje kultury, takie jak opery i filharmonie, w pierwszej kolejności mogłyby skutecznie zachęcić do uczestnictwa.

Who is not interested in (institutional) culture? Segmentation of cultural participants.

Abstract: Referring to the role of institutions in the field of culture and concepts of participation and (un)participation in culture, we sought to answer the question of who can be defined as a potential audience of cultural, above all musical, institutions. In the text we justify why it is worth to use survey and segmentation studies to identify and describe cultural (un)participants, despite the limitations of both methods. We present the segmentation prepared by the National Centre of Culture which was developed based on a nationwide survey carried out for the purposes of the Moniuszko Year. We refer to the motivation and barriers to participation characteristic of each of the five distinguished segments, that is: distanced pragmatists, connected omnivores, those remaining in the comfort zone, visitors of aesthetes, immersed in culture. In the conclusion part we present which of distinguished segments, in the first place, could be effectively encouraged to participate in the culture by institutions such as operas and philharmonics.

Słowa kluczowe: partycypacja, segmentacja, kultura instytucjonalna, uczestnictwo (nie)uczestnictwo / participation, segmentation, institutional culture, (un)participation

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.