O modernizacji serwisu internetowego archiwów państwowych Szukajwarchiwach.gov.pl, czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?  

Marianna Otmianowska,

Katarzyna Zajkowska

Abstrakt

Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski z badań, których celem było poznanie modeli poszukiwawczych, motywacji oraz potrzeb użytkowników serwisu Szukaj w Archiwach, prezentującego materiały z zasobów archiwów państwowych i innych instytucji. Badania serwisu szukajwarchiwach.gov.pl były badaniami User Experience i wykorzystywały wyłącznie metody jakościowe. Odbyły się dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu zostały przeprowadzone z respondentami indywidualne wywiady pogłębione oraz testy użyteczności obecnej wersji serwisu. W spotkaniach wzięło udział 15 badanych. Z tą samą grupą spotkaliśmy się w drugim etapie podczas warsztatów kokreacji, których celem było wspólne generowanie pomysłów dotyczących nowej wersji serwisu. Badania pokazały, że użytkowników serwisów archiwalnych można podzielić na trzy grupy: oglądaczy, poszukiwaczy i specjalistów. Grupy te różni sposób i cel korzystania z serwisów archiwalnych oraz wiedza, z jaką rozpoczynają poszukiwania. Wnioski z badań zostały wykorzystane podczas modernizacji serwisu Szukaj w Archiwach.

The modernization of polish state archives’ on-line service – Search the Archives. How to invite new users to the service?

Abstract:The article presents the most important conclusions from different surveys aimed at tudying the search models, motivation and needs of searchthearchives service users. The UX survey used only the qualitative research methods and was conducted in two steps. First step consisted in individual in-depth interviews with surveyed persons and usability test on existing version of searchthearchives service. We surveyed a group of 15 persons. We met the same amount of surveyed persons during the second step consisting in creative workshops aimed at generating ideas on new version of the service. The survey showed that service users can be divided into three groups: Viewers, searchers and specialists. Those groups differ in the way they use the service and the reason they use it, and the knowledge they have on the start. The conclusions from the survey where used during the service modernization process.

Słowa kluczowe: badania użytkowników, ux, user experience, archiwa, digitalizacja / user research, archives, digitization

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.