O modernizacji serwisu internetowego archiwów państwowych. Szukajwarchiwach.gov.pl, czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?

Marianna Otmianowska,

Katarzyna Zajkowska

Abstrakt

The Modernization of Polish State Archives’ On-Line Service – Search the Archives: How to Invite New Users to the Service?

The article presents the most important conclusions from different surveys aimed at studying the search models, motivation and needs of search the archives service users. The UX survey used only the qualitative research methods and was conducted in two steps. First step consisted in individual in-depth interviews with surveyed persons and usability test on existing version of search the archives service. We surveyed a group of 15 persons. We met the same amount of surveyed persons during the second step consisting in creative workshops aimed at generating ideas on new ver sion of the service. The survey showed that service users can be divided into three groups: Viewers, searchers and specialists. Those groups differ in the way they use the service and the reason they use it, and the knowledge they have on the start. The conclusions from the survey where used during the service modernization process.

* Artykuł jest kontynuacją, swoistym rozwinięciem, wystąpienia autorek, które miało miejsce podczas konferencji naukowej „Badania publiczności w instytucjach kultury” zorganizowanej w Krakowie przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 11–12 kwietnia 2019 roku.

Słowa kluczowe: badania użytkowników, UX, user experience, archiwa, digitalizacja / user reserch, archives, digitalization
References

Publikacje

Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blumer H. (2006), Impikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] A. Jasińska-Kania A. et al.. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 262–271.

Hałas E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mazur H. (2017), Wystawy wirtualne archiwów państwowych – wybrane zagadnienia, [w:] V. Urbaniak (red.), Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, Warszawa: Archiwum Państwowe w Warszawie, s. 81–102.

Mościchowska I., Rogoś-Turek B. (2015), Badania jako podstawa projektowania User Experience, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.NAC (2017), Badania potrzeb użytkowników oraz testy serwisu szukajwarchiwach.gov.pl. Raport, Warszawa: La Wonderlab na zlecenie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

NAC (2017), Strategia NAC na lata 2017–2019, https://www.nac.gov.pl/instytucja/misja-nac-2/ [odczyt: 20.05.2019].

Otmianowska M., Zajkowska K. (2017), Szukaj w archiwach jako źródło, [w:] V. Urbaniak (red.), Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, Warszawa: Archiwum Państwowe w Warszawie, s. 73–80.

Stępień R. (2017), Działalność edukacyjno-popularyzacyjna archiwów brytyjskich na przykładzie kampanii Explore Your Archive, [w:] V. Urbaniak (red.), Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, Warszawa: Archiwum Państwowe w Warszawie, s. 125–134.

Zajkowska K. (2018), Jak otworzyć serwis na nowe grupy odbiorców wykorzystując User Centered Design. Case study, https://productvision.pl/ [odczyt: 26.02.2020].

Zajkowska K., Kornak K. (2018), Otwieramy serwis na nowych użytkowników, „IT w Administracji”, nr 12 (133).

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 164), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830380173/U/D19830173Lj.pdf [odczyt: 20.02.2010].

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.; t.j. Dz.U. 2016 poz. 1764), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198 [odczyt: 20.02.2010].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.