Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Iryna Manczak,

Katarzyna Sanak-Kosmowska,

Maria Bajak

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie kierunków zastosowania beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi. Na wstępie rozważań przedstawiono muzeum jako instytucję otwartą. Kolejno scharakteryzowano funkcjonalności beaconów, które mogą mieć zastosowanie w komunikacji  marketingowej z osobami niepełnosprawnymi. W dalszej części podjętej dyskusji zaprezentowano wyniki badań o charakterze jakościowym. W tym celu omówiono wywiady przeprowadzone w wybranych muzeach stosujących technologię beacon, a także dokonano analizy aplikacji wdrożonych w  tych muzeach pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na kanwie zrealizowanych badań zarysowano stopień wykorzystania potencjału aplikacji w komunikacji marketingowej z osobami niepełnosprawnymi, jak również dalsze kierunki rozwoju analizowanej technologii. Zaprezentowane wyniki mogą stanowić przyczynek do prowadzenia dalszych badań, jak również poszukiwania innych tematów badawczych obrazujących obszary aktywności marketingowej muzeów, w tym w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Beacon technology use in the marketing communications between museums and people with disabilities

Abstract:The aim of this paper is to point out the directions of beacon technology use in marketing communications of museums with people with disabilities. At the outset, the museum is presented as an open institution. Then, beacon functionality is discussed that can be used in marketing communication with persons with disabilities. In the following part of the discussion, results of qualitative research are presented. To this end, interviews were conducted in selected museums that use beacon technology, followed by an analysis of applications deployed in these museums in order to adapt them to the needs of people with disabilities. On the basis of the research, the article outlines the level of utilization of the potential of applications used in marketing communication with people with disabilities and analyses the technology development trends. The presented results can be a contribution to further research and a starting point for other research topics depicting the marketing activities of museums, including those aimed at persons with disabilities.

Słowa kluczowe: muzeum, komunikacja marketingowa, osoby niepełnosprawne, beacony, wywiad pogłębiony / museum, marketing communication, people with disabilities, beacons, in-depth interview, qualitative study

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.