Poszerzone metody. Siedem kwestii dla badań kultury zwiększających zakres naszej wolności

Waldemar Rapior

Abstrakt

W artykule przedstawię model podejścia badawczego, który zwiększa zakres naszej wolności. Analizują raport „Praktyki kulturalne Polaków”, a przede wszystkim własną praktykę badawczą, próbuję zdać relację z tego, co jest istotne w badaniach, w których kultury nie redukuje się do konsumpcji dóbr kultury bądź odbioru dzieł sztuki. Jakie kwestie powinien rozważyć badacz, który chciałby badać kulturę w sposób przystający do sytuacji społecznej, jaką obserwujemy XXI wieku [Lury, Wakeford 2012]? Wyróżniłem siedem kwestii, które badacz kultury kierujący się poszerzoną koncepcją kultury, czyli taką, która definiują ją, mówiąc za Raymond Williams, jako „specyficzny sposób życia”, powinien rozważyć. Tymi kwestami są: (1) traktowanie sytuacji badawczej nie jako kontekstu gromadzenia danych, lecz jako interakcję między badaczem a badanym; (2) pytanie na ile badania demokratyzują pole kultury; (3) uznanie, że badania może być animacją kultury; (4) dążenie do współpracy z osobami spoza akademii (artystami, aktywistami, edukatorami etc.); (5) szukanie wielu regulatorów zachowań ludzkich; (6) pytanie jakie ważne cele społeczne wspiera badanie; (7) zajęcie się etycznymi aspektami zjawisk społecznych. Artykuł jest głosem w dyskusji nad pytaniem: na ile metody badawcze opisują rzeczywistość społeczną, a na ile również pomaga ją stwarzać?

Extended methods. Seven issues for culture studies that increase our freedom

Abstract:The author presents a model of the research approach that increases our freedom. What issues should a researcher consider if he/she wants to study culture in the 21st century technological, social and economic circumstances? The author distinguishes seven issues that a researcher guided by the broader concept of culture, one that defines culture according to Raymond Williams as a "specific way of life" should consider. These issues are: (1) research is an interaction between scientists and study participants; (2) research can democratize the culture field; (3) research can be a cultural animation; (4) cooperation with artists, activists, educators, etc. is important; (5) there are many regulators of human behavior; (6) researcher has to answer a question what important social goals the study supports; (7) ethical aspects of social phenomena have to be taken into consideration. The article is a voice in a discussion of whether research methods only describe social reality or help to create it.

Słowa kluczowe: poszerzona koncepcja kultury, uczestnictwo w kulturze, zwrot edukacyjny w kulturze, metodologia badań kultury, demokratyzacja pola kultury / culture, participation in culture, educational turn in culture, mix-methods, democratization, qualitative and quantitative research, freedom

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.