Badanie publiczności jako integralny element tworzenia ekspozycji czasowej. Wystawy Teens Love Design i Rzeczy kultowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Izabela Franckiewicz-Olczak,

Anna Grunwald

Abstrakt

Artykuł jest próbą prześledzenia zmian w kulturze, związanych z jej demokratyzacją, które pociągają za sobą przeobrażenia w obszarze badań kultury. Na tle tych przekształceń analizie poddane są projekty Teens Love Design i Rzeczy kultowe, realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, które łączą komponent badawczy, sieciujący i wystawienniczy. Badania w nich służą wypracowaniu kształtu finalnego wystawy.

 

Audience research as an integral element of creating a temporary exhibition. Teens Love Design and Iconic Things - The National Ethnographic Museu’s exhibitions

Abstract: The aim of the article is to focus on, connected with democratization, culture’ s changes. These changes entail modification of culture research. On that theoretical base the Teens Love Design and Iconic Things projects conduct by National Ethnographic Museum are presented. The research in these projects help to work out the shape of the temporary exhibitions.

Słowa kluczowe: badania publiczności, badania kultury, Teens Love Design, Rzeczy kultowe, demokratyzacja kultury / audience research, culture research, Iconic Things, democratisation of culture

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.