Wpływ blogerów kulturalnych na decyzje czytelników w obszarze uczestnictwa w kulturze

Olga Kosińska

Abstrakt

W obliczu przemian, jakie mają miejsce w ogólności w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a w szczególności w obszarze kultury warto jest przyjrzeć się niezbadanym dotychczas wyczerpująco aktorom społecznym jakimi są blogerzy kulturalni. Ich wpływ na postawy oraz decyzje w zakresie uczestnictwa w kulturze ich czytelników pozostaje nieznany w szerszej perspektywie badawczej. Zostały wśród nich wykonane anonimowe ankiety internetowe, które pozwalają na ostrożne wysnucie kilku wniosków: stali czytelnicy blogów biernie czytają kolejne wpisy, lecz aktywnie ich poszukują, przenosząc dyskusję do mediów społecznościowych; blogi o kulturze są zaufanymi źródłami opinii oraz wiedzy wśród przebadanych Czytelników; przyznają oni także, że wpisy blogerów miały i mają wpływ na ich decyzje w sferze uczestnictwa w kulturze, jednakże selektywnie podchodzą do oferowanych im treści. Badania miały charakter ilościowy oraz wstępny, nie dają zatem prawa do formułowania wniosków bardziej pogłębionych oraz ogólnym – wskazują jednak na interesujące, a pomijane z reguły w analizach ogniwo nowoczesnej edukacji oraz dyskusji o kulturze.

The impact of cultural blogers on the decisions of their readers in the area of participation in culture

Abstract:In the face of changes that take place in socio-economic aspects of reality,  particularly in the field of culture, it is worth looking at the previously rarely considered in analysis social actors such as cultural bloggers. Their influence on attitudes and decisions regarding the participation in the culture of their readers remains unknown to the broader research perspective. Among them anonymous online surveys have been made that allowed for cautious drawing of several conclusions: regular blog readers passively read subsequent entries, but actively search for them, moving the discussion to social media; blogs about culture are trusted sources of opinion and knowledge among the readers; readers also admit that blogger entries and opinions have had an impact on their decisions in the area of cultural participation, but at the same time they have been selectively approaching the content offered to them. The research was of quantitative and preliminary nature, therefore it does not give the right to formulate more in-depth and general conclusions - they point, however, to the interesting, and usually omitted in the analysis links of modern education and cultural discussion.

Słowa kluczowe: blog, uczestnictwa, kultura, czytelnicy, wpływ / blog, participation, culture, readers, impact

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.