Strategie marketingowe w muzeach

Łukasz Gaweł

Abstrakt

Wiele polskich muzeów wciąż nie odnalazło swojego miejsca w otoczeniu społecznym. Często ich działanie nie ma żadnego związku z potrzebami, oczekiwaniami czy aspiracjami osób tworzących muzealną publiczność. Wynika to przede wszystkim z nieufnej postawy wobec strategii marketingowych, postrzeganych jako element gry rynkowej charakterystycznej dla sektora biznesowego, z założenia nieuczciwej i nie mającej żadnego związku z misyjnością publicznych instytucji kultury. Niniejszy tekst prezentuje rzeczywiste znaczenie strategii marketingowej w muzeach, pokazując do czego może prowadzić brak zainteresowania własnym audytorium.

Marketing strategies in museums

Abstract:Many Polish museums have yet to discover and claim their position in the broader social context. All too often, their activity is in no way related to the needs, expectations, and aspirations of the visitors. This state of affairs is caused first and foremost by the attitude of suspicious aversion towards marketing strategies, with the latter being perceived as an element of a market-driven game characteristic to the business sector which, in turn, is commonly associated with dishonesty and objectives standing in stark contrast to public cultural institutions’ mission. This article delineates the actual significance of marketing strategy in museums by presenting the effects of their lacking in interest in own auditoriums’ needs.

Słowa kluczowe: muzeum, strategie marketingowe, audytorium, marketing w muzeach / museum, marketing strategies, auditorium, marketing in museums

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.