Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

Joanna Macalik

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań opinii publiczności muzealnej na temat realizowanej przez te placówki komunikacji marketingowej, które zostało przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) oraz metodą internetowego wywiadu bezpośredniego (CAWI). W ramach przeprowadzonych badań ustalono m.in., jakie są główne źródła pozyskiwania przez publiczność informacji o ofercie muzeów, jakie działania z obszaru komunikacji marketingowej tych placówek mogą być uważane za najskuteczniejsze oraz jakie są preferowane przez publiczność kanały komunikacji z muzeum. Ustalono również, jakie czynniki w największym stopniu wpływają na lojalność publiczności względem muzeum.

Marketing communication of Polish museums in the opinion of their audience - conclusions from empirical research

Abstract:The aim of the article is to present the results of qualitative and quantitative research of the museum audience on the subject of marketing communication implemented by these institutions. The research was carried out using the focus group interview method (FGI) and the online direct interview method (CAWI). As part of the research, it was determined, among others, what are the main sources of information about the museum's offer, what marketing communication activities of these institutions can be considered the most effective and what communication channels are preferred by the public. It was also determined what factors have the greatest impact on the audience's loyalty towards the museum.

Słowa kluczowe: muzeum, publiczność, komunikacja marketingowa, badania odbiorców / museum, audience, marketing communication, audience research

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.