Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej

Alicja Waszkiewicz-Raviv

Abstrakt

Interdyscyplinarne opracowanie z pogranicza zarządzania komunikacją i psychologii mediów ma na celu zaprezentowanie możliwego zastosowania koncepcji afordancji w badaniach instytucji kultury, a dokładnie w muzeum organizacji. Szczególnie użyteczne może być rozszerzenie aparatu teoretycznego do opisu zjawisk ikonosfery instytucji, gdzie behawioralne modele wydają się już niewystarczające dla analizy związków pomiędzy zaprojektowanym środowiskiem a jego możliwością oddziaływania na publiczności. Autorka przeprowadziła badania jakościowe przekazów wizualnych w nowopowstałym Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie. Podbudowę teoretyczną stanowił model zaproponowany przez Meyer i współpracowników [2018], który syntezuje funkcje przekazów wizualnych w przestrzeni organizacji. Artykuł, odwołując się do teorii afordancji, przedstawia nowe zastosowanie owej koncepcji w analizie potencjału komunikacyjnego muzeum organizacji. Ocena oferty instytucji kultury może rozpoczynać się od analizy afordancji głównych obiektów. Stanowi to ujęcie komplementarne do badania preferencji oraz doświadczeń odwiedzających.

The affordances of cultural institutions’ objects. The evaluation of organizational museum visual offer from the perspective of communication strategy.

Abstract:The interdisciplinary study bordering communication management and media psychology aims to present the possibility of using the “affordance” concept in the cultural institutions study, and more precisely in the organization's museum research. It may be particularly useful to extend the theoretical apparatus to describe the phenomena of the organizational iconosphere, where behavioural models seem to be insufficient to analyse the relationship between the designed institutional environment and its ability to influence the visiting  audience. The author has conducted qualitative research on visual messages in the newly created Polish Vodka Museum in Warsaw. The theoretical foundation was the model proposed by Meyer et al. [2018], which synthesizes the functions of visual messages in the organization's space. The article, referring to the theory of affordances, presents a new application of this concept in the analysis of the communication potential of an organization's museum. The assessment of the offer of cultural institutions may begin with the analysis of affordances of the main objects exhibited. This is a complementary approach to studying the preferences and experiences of visitors.

Słowa kluczowe: muzeum organizacji, komunikacja wizualna, afordancje, badania jakościowe, percepcja wizualna / organizational museum, visual communication, affordances, qualitative research, visual perception

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.