Zarządzanie przestrzenią miast historycznych jako sposób ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Krakowa)

Łukasz Gaweł

Abstrakt

MANAGEMENT OF THE SPACE OF HISTORIC CITIES AS A METHOD OF PROTECTING AND SHAPING CULTURAL HERITAGE (BASED ON THE EXAMPLE OF CRACOW)
Management of the city’s development is a complicated and multi-dimensional process. In the case of historical cities it becomes an even more complex issue, because the protection of the cultural heritage is a basic problem which local authorities have to deal with. In that context the development of a settlement entity takes on a new light, in which not only the elements inseparably connected with its proliferation (resulting from the increase of the number of inhabitants, people’s economic activity, new land development – for example on the needs of the municipal infrastructure), but also the necessity of retaining a historical district’s authenticity have to be considered. The point is that one should focus not only on the spatial prevention of isolated quarters, but represent a much wider approach aimed at: the prevention of the cultural landscape understood as a complex structure consisting of the anthropogenic form of the municipal substance, the green space inside the city and the organic elements of natural landscape in its outskirts. Only this point of view on space permits a rational management of it.

References

Böhm A., Między mandatem a partycypacją społeczną, (w:) Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 10, Sosnowiec 2008.

Karwińska A., Zasoby kulturowe a funkcjonowanie i rozwój miasta, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2001, nr 556.

Murzyn M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 587.

Murzyn M., Kazimierz – środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków 2006.

Noworól A., Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Kraków 1998.

Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1990.

Szromnik A., Marketing terytorialny, Kraków 2008.

Ziejka F., Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX w., „Culture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą” 2009, nr 2.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.