Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych  i etnicznych w Konstytucji RP z 1997 roku

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Protection of the cultural heritage of national and ethnic minorities in the Polish Constitution of 1997

The paper focuses on the protection of the material cultural heritage of national minorities and ethnic minorities in the Constitution of the Republic of Poland. Heritage protection is a responsibility imposed on public authorities. It should be noted that it is an obligation of general application and refers to the whole inheritance. The Constitution regulates the issues of protection of national minorities and ethnic minorities in very general terms, so general rules are applied.

 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, Konstytucja RP, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne
References

Adach-Stankiewicz E. et al., Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2012.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.

Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.

Chrzanowski M.et al. (red.),Państwo – Prawo – Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, Lublin 2012.

Drela M., Własność zabytków, Warszawa 2006.

Dudra S., Nitschke B. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane zagadnienia polityki państwa, Kraków 2010.

Falandysz L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

Gwardzińska Ż., Czym jest zabytek? Słów kilka o różnych definicjach zabytku [w:] P. Dobosz et al. (red.), Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, Kraków 2015.

Jabłoński M. (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. t. 1. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.

Jackson Preece J., Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

Jakubowski W., Słomka T. (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa–Pułtusk 2008.

Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.

Kohn H., The Idea of Nationalism, New York 1967.

Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.

Madajczyk P.,Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa 1998.

Malicka A., Ochrona mniejszości narodowych – standardy międzynarodowe i rozwiązania polskie, Wrocław 2004.

Michalik E., Chałupczak H. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006.

Nijakowski L.M., Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa 2005.

Nijakowski L.M. (red.),W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, Warszawa 2001.

Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010.

Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001.

Pruszyński J.,Prawa do dóbr kultury na ziemiach zachodnich i północnych, „Państwo i Prawo” 1993, nr 10.

Repel J. et al. (red.), Ratio est anima legis. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007.

Rybczewska J.A., Demczuk A. (red.),Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Lublin 2012.

Safjan M., Pozycja mniejszości narodowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, http://www.trybunal.gov.pl/ [odczyt: 1.07.2015].

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993.

Wierzbicki A., W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, Warszawa 2001.

Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998.

Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2013.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2010.

Zeidler K., Pojęcie „dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP i jego ochrona prawna, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. XIII.

Żelazny W., Etniczność. Ład – Konflikt – Sprawiedliwość, Poznań 2006.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.