Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych  na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka)

Żanna Osikowicz

Abstrakt
Cross-border co-operation is a vital element of the cooperation between Ukraine and Poland in the institutional sphere, where priority directions of growth are determined mostly by social, cultural, and educational co-operation and the development of infrastructure. The objective of this paper is to present the cross-border cooperation between Poland and Ukraine in the structure of international relations. I discuss the cooperation of Euroregions located on the Polish-Ukrainian border (including Bug, Superior Prut and Lower Danube, Carpathian, Dnepr, and Slobozhanschina) on the cross-border and regional levels. The paper is based on the qualitative methods of field research (including in six Ukrainian oblasts: Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Odesa, Chernivtsi, and Chernihiv.) Furthermore, I have analysed secondary sources and the principles of cross-border cooperation between Poland and Ukraine available on the Internet. The research has demonstrated a dynamic and progressive development of cross-border cooperation as a bilateral dialogue at local and regional levels, which leads to intensified interinstitutional contacts and cross-border movement. Additionally, the research has revealed key problems in this domain that could be overcome following a thorough diagnosis based on scientific research.
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna, euroregiony, polsko-ukraińska współpraca, współpraca społeczna, kulturalno-oświatowa współpraca
References

Andreasik J., Kawałko B., Kawecka-Wyrzykowska E., Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej świetle członkostwa Polski Unii Europejskiej, Zamość 2003.

Brodecki Z., Regiony, Warszawa 2005.

Brodecki Z., Mikołajczyk A., Skóra A., Sowiński T., Wiewiórowski W., Zeidler K., Regiony wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Чорногор В., Центр українсько-польських ініціатив» допомагатиме розвитку прикордонного співробітництва, ,,В Чорного // Новини Закарпаття” 2007, 27 січ., s4.

Europejska Karta Regionów Granicznych Transgranicznych (do 1995 r. – Europejska Karta Regionów Przygranicznych), http://docplayer.pl/7365320-Europejska-karta-regionow-granicznych-i-transgranicznych-nowelizacja.html [odczyt: 23.06.2016].

Державна Програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007–2010 р.р.: за станом на 27 груд. 2006 р. / Постанова Кабінету Міністрів України / Урядовий портал //, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=60690971 [odczyt: 04.09.2016].

Kawałko B., Infrastruktura graniczna ruch graniczny [w:] B. Kawałko, A. Miszczuk (red.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko, społeczeństwo, gospodarka, Zamość–Lublin 2005.

Toczyski W., Sartorius W., Zaucha J., Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, Warszawa 1997.

Leseczko M., Globalizacja rozwój Ukrainy [w:] M. Bałtowski, H. Ponikowski (red.), Problemy rozwoju zarządzania gospodarce globalnej, Lublin 2005.

Mazurkiewicz L., Region transgraniczny – nowe pojęcie teorii regionu geograficznego [w:] P. Eberhardt, T. Komornicki (red.), Problematyka wschodniego obszaru pogranicza, Biuletyn: Podstawy Rozwoju Zachodnich Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, nr 2, Warszawa 1993.

Мельник О., Стратегія прикордонного співробітництва: пленарна сесія Консультат. комітету Президентів України та Польщі / О. Мельник // Уряд. кур‘єр. 2007.

Мельник О., Транскордонна співпраця: співпраця між прикордонними областями України і Польщі / О. Мельник // Уряд. кур’єр. 2006, № 66–67.

Mаксименко С., Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України, Київ 2000, s171.

Rąkowski G., Instytut Ochrony Środowiska: Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zarys koncepcji, Warszawa 2000.

Стратегія транскордонного співробітництва „Карпати 2004–2011ˮ (Україна, Польща, Угорщина, Румунія). Проект TACIS, Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва „Закарпаттяˮ, Ужгород 2005.

Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, s. 191–206.

Закон України Про внесення змін до Закону України „Про туризмˮ: за станом на 18 лист. 2003 р./ Верховна Рада України. – Офіц. Вид. –К.: Відомості Верховної Ради (ВВР) 2004, № 13.

Закон України Про транскордонне співробітництво: за станом на 24 черв. 2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 45. – 499 с.

Україна і Польща проведуть „дні добросусідстваˮ, http://oglyadach.com/news_print/2006/
8/26/108966.htm [
odczyt: 26.08.2006].

Zioło Z., Czynniki bariery rozwoju obszarów transgranicznych [w:] K. Miros, A. Stasiak (red.), Polska jej współdziałanie transgraniczne sąsiadami, Biuletyn: Podstawy Rozwoju Zachodnich Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, nr 10–11, Warszawa 1995.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.