Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych  na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka)

Żanna Osikowicz

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.