Polskie życie teatralne w kontekście procesów europeizacyjnych

Daniel Przastek

Abstrakt
Europeanisation understood as a process of assimilation of old and creation of new tasks and standards/rules by the nation states under the influence of European integration affects many areas of our lives. Nor culture or theatre remain indifferent. The possible and existing processes of communitarisation were presented in a wide context showing the distinction of polish theatrical scene to: art and organisation, funding model, international cooperation. The main purpose of the analysis was to present the Polish theatre as an particular model within the European perspective. Its originality is defined by a deep politicization that characterize both artistic project and the practical aspect of management, regulated by legal framework of Polish cultural sphere.
Słowa kluczowe: teatr, europeizacja, kultura, scena, polityka, wolność
References

Materiały źródłowe publikowane:

Europejska Konwencja Kulturalna dnia 19 grudnia 1954 roku, Dz.U. 1990 nr 8 poz. 44.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 czerwca 2010 sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ustawa dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych), Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (Ustawa dnia 25 października 1991 organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej), Dz.U. 2012 poz. 406.

Rozporządzenie Ministra Kultury dnia 1 września 2005 r. sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania rozliczania udzielonych dotacji, Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1474.

Rozporządzenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego dnia 26 lipca 2012 r. sprawie samorządowych instytucji kultury, których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje drodze konkursu, Dz.U. 2012 poz. 889.

 

Strony internetowe:

www.ec.europa.eu.

www.etc-cte.org.

www.fabulamundi.eu.

www.mitos21.com.

www.mkidn.gov.pl.

www.opera-europa.org.

www.stary.pl.

www.union-theatres-europe.eu.

 

Artykuły opracowania:

Bańka Z., Kajzer M., Kluza S., Suder D. (oprac.), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny Krakowie, Działalność instytucji kultury Polsce 2013 roku, file:///C:/Users/UW_D/Downloads/dzialalnosc_instytucji_kultury_w_polsce_w_2013.pdf [odczyt: 15.08.2014].

Bińczycka E., Czwartkowska M., Jędrychowska B., Kluza S., Plata M. (oprac.), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny Krakowie, Działalność instytucji kultury Polsce 2012http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_dzialalnosc_instyt_kultury_w_polsce_2012.pdf [odczyt: 18.08.2014].

Badanie publiczności teatrów stolicy. Raport, Warszawa 2013.

Braun K., Wielka Reforma Teatru Europie, Wrocław 1984.

Braun K., Kieszonkowa historia teatru na świecie XX wieku, Lublin 2000.

Brown J.R. (red.), Historia teatru, Warszawa 2007.

Dąbrowski W., Wielki czas budowania, rozmawiali Długosz K. Domański J., „Przegląd” 2005, nr 29.

Flejterski S., Roszkowska E. (red.), Teatry Europie. II międzynarodowa konferencja: teatr – otoczenie społeczne, prawne finansowe, Szczecin 2004.

Fryz-Więcek A., Wróblewski S. (red.), Mitos 21. Antologia, t. I i II, Kraków 2012.

Gierat-Bieroń B., Kowalski K. (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej, t. 1, Kraków 2005.

Gierat-Bieroń B. (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej, t. 2, Kraków 2006.

Goffman E., Człowiek teatrze życia codziennego, Warszawa 1981.

Hieropolitańska A., Rola K. (red), Program Kultura 2007–2013 Polsce. Analiza podsumowanie, Warszawa 2013.

Kutyła J., Walaszkowski P. (red.), Pawlenski, Warszawa 2016.

Mecenat pełnowymiarowy. Polityka kulturalna państwa 2005–2007, Warszawa 2007.

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Działania MKiDN latach 2007–2015, Warszawa 2015.

Mościcki P., Teatr angażujący [w:] Program festiwalu Express EC 47. Odcienie polityki, Warszawa 2006.

Piscator E., Teatr polityczny, Warszawa 1982.

Płoski P., Przemiany organizacyjne teatru Polsce latach 1989–2009, Warszawa 2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna(1).pdf [odczyt: 25.07.2017].

Przastek D., Europejska współpraca kulturalna. Unia Teatrów Europy, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2.

Przastek D., Ograniczenia wolności wypowiedzi artystycznej Polsce po roku 1989. Przypadek teatru, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” 2016, nr 18.

Przastek D., Polityka kulturalna Polsce (na świecie), „Studia BAS” 2016, nr 2.

Prykowska-Michalak K. (red.), System organizacji teatrów Europie, Warszawa 2016.

Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, „Horyzonty Polityki” 2010, nr 1.

Wach K., Wymiary europeizacji jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie 2011, nr 852.

Schechner R., Performatyka. Wstęp, Wrocław 2006.

Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1990.

Smoleń M., Nowa perspektywa finansowa 2007–2013 – perspektywy dla kultury, „Zarządzanie Publiczne” 2005, nr 1.

Sulowski S., Państwo narodowe procesie integracji europejskiej [w:] Wojtaszczyk K.A. (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006.

Szum M., Zarys struktury organizacyjnej teatrów Wielkiej Brytanii – wybrane aspekty ich finansowania funkcjonowania [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Kultura polska Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, Warszawa–Wrocław 1998.

Traktat Lizboński, Sozański J. (wprowadzenie), Warszawa–Poznań 2010.

13 Europejska Nagroda Teatralna, katalog, M. Giovanelli (red.), Wrocław 2009.

15th Europe Theatre Prize, katalog, L. Mususmarra (red.), Craiova 2016.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.