Dla Autorów

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji w czasopiśmie  Zarządzanie w Kulturze:

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma oraz ocenie jego jakości.

Ponadto Redakcja czasopisma zwraca uwagę na spełnienie przez artykuł przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) artykuł stanowi twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,

b) artykuł jest krytycznym przeglądem polskiego lub zagranicznego stanu badań w danym obszarze,

c) artykuł propaguje wyniki polskich lub zagranicznych badań naukowych w językach kongresowych,

d) artykuł oparty jest na własnych badaniach, a tym samym nowych źródłach naukowych.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest dwóm niezależnym recenzentom naukowym. Do obowiązków Recenzentów należy:

a) wypowiadanie się w zakresie jakości artykułu (w szczególności: spójności treści z tytułem, oceny merytorycznej artykułu, wykorzystania literatury i źródeł, oryginalności artykułu i ustaleń merytorycznych, poprawności metod badawczych, sugerowanych zmian i poprawek, wyczerpania tematu, zakresu wykorzystanych materiałów),

b) weryfikacja tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego,

c) wypowiadanie się w zakresie poprawności konstrukcji  i poprawności językowej artykułu.

 

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji.

1. Prosimy o przysyłanie tekstów na adres:2. Tekst
•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym

3. Ilustracje
•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu
•    wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji

4. Opisy bibliograficzne
•    opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie tradycyjny sposób zapisu – tradycyjny

5.Zapora ghost writing i guest autorship

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z  „guest authorship” („honorary authorship”)  - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury
•   Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
•   „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
•   Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
•   Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
 


Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.